Education for sustainable development facing the challenges of the twenty-first century society
EDUKACJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WOBEC WYZWAŃ 6 SPOŁECZEŃSTWA XXI WIEKU

Janusz NOWAK
2017 Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series  
Streszczenie. Idea zrównoważonego rozwoju w dobie permanentnego postępu technologicznego i cywilizacyjnego z jednej strony i braku poszanowania środowiska naturalnego z drugiej powoduje, że edukacja młodego pokolenia w XXI wieku ma szczególną rolę do spełnienia. Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, aby osiągnęła zamierzony efekt, potrzebuje holistycznego rozumienia środowiska jako układu stosunków ekologicznych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych, w otoczeniu których egzystuje młody
more » ... wiek-uczeń. W opracowaniu wskazano zadania dla nauczycieli, którzy mają prowadzić świadomą edukację zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Dokonano również analizy podstawy programowej obowiązującej w różnych typach szkół oraz standardów kształcenia nauczycieli. Uzyskane wyniki wskazują, iż problematyka edukacji zrównoważonego rozwoju jest marginalizowana w procesie kształcenia. Konieczne są zatem pilne zmiany w tym obszarze, które są niezwykle istotne dla rozwoju polskiego społeczeństwa XXI wieku. Słowa kluczowe: edukacja, zrównoważony rozwój, społeczeństwo XXI wieku Abstract. The idea of sustainable development in the era of permanent technological and civilization progress on the one hand, and the lack of respect for the environment on the other gives the education of young generation in the twentyfirst century a special role to play. Education for sustainable development in order to achieve the desired effect requires a holistic understanding of the environment as a system of ecological, economic and socio-cultural relations in which a man exists. Recommendations for the implementation of education for sustainable development, recognized as a prerequisite for its realization, were adopted in a number of documents and declarations made at the highest levels of international organizations. Overcoming the problems of the contemporary world and the entrance to the path of sustainable development can only take place by taking 82 J. Nowak concerted action by all countries and education serving the cause must be a common, international goal.
doi:10.29119/1641-3466.2017.106.7 fatcat:etgsreugabg2dgxorbfeegckfm