Geografija obmejnosti in raznolikost sodobnih političnih meja

Milan Bufon, André-Louis Sanguin
2015 Geografski vestnik  
AVTORJA dr. Mi lanBufon Uni ver zanaPri mor skem,Fakul te tazahuma ni stič neštu di je,Odde lekzageo gra fi joinZnans tve no-ra zisko val nosre diš čeUni ver zenaPri mor skem,Titovtrg5,SI -6000 Ko per,Slo ve ni ja;mi lan.bu fon@upr.si dr. André-Lo uisSan guin Uni ver zaParis-Sor bon ne,Odde lekzageo gra fi jo,RueSaint-Jac ques 191,75005 Pa riz,Fran ci ja al.san guin@oran ge.fr IZVLEČEK Geo gra fi jaobmej no stiinraz no li kostsodob nihpoli tič nihmeja Ob mej naobmoč jasov zad njihdeset let jihv
more » ... njihdeset let jihv osred juznans tve ne gazani ma njapoli tič nihgeo gra fov.Pristo pisesicerraz li ku je jo,privsehpapre vla du jeinte resdoraz mer jamedpro sto romterdruž bopriinter pre ta ci ji soča snopote ka jo čihpro ce sovdiver gen ceinkon ver gen ce,kipov zro ča joraz lič netež njeinprak sedruž bene gainpro stor ske galoče va njaterpove zo va nja.Čla nekdajepre gledtemelj nihdejav ni kovinpote kovtega pro ce satersku šapoda ti,obnekiuvod nisiste ma ti za ci jiobrav na va neprob le ma ti ke,tudipre tressodob nih pri sto povindog nanj,s po seb nimpou dar komnarazi sko val nihrezul ta tih,kistajihavtor jaraz vi ja lapri preu če va njuobmej nihraz merinčez mej ne gapove zo va nja. KLJUČNEBESEDE po li tič nageo gra fi ja,geo gra fi jaobmej no sti,obmej naobmoč ja,čez mej nopove zo va nje,druž be nainprostor skakon ver gen ca,druž be nainpro stor skadiver gen ca ABSTRACT Geographyofborderlandscapesandthedifferentiationofcurrentpoliticalboundaries Borderlandscapesarefordecadesintheheartofthescientificinterestofpoliticalgeographers.Approaches aredifferent,butmostofthemarefocusingontherelationsbetweenspaceandsocietywithinthecontext ofinterpretationofthecontemporaryprocessesofdivergenceandconvergence,providingthusdifferent trendsandresultsofsocialandspatialdivisionsandconnections.Thearticleoffersanoverviewofthemain factorsanddevelopmentsregardingthoseprocesses,andtriestogiveinitsfirstparta moresystematicorganizationofthestudiedissues,followedbyanevaluationofthecurrentresearchresultswithinthegeography ofborderlandscapes,basedinparticularontheresearchresultsthatbothauthorshavedevelopedintheir studyofbordersituationsandcross-bordercooperationinEurope.
doi:10.3986/gv87101 fatcat:dbdk7p4b3bbhnjrroakt63jqfm