Integrated and Portfolio Approach in Public Debt Management
Podejście zintegrowane i portfelowe w zarządzaniu długiem publicznym

Marek Szczerbak
2003 Gospodarka Narodowa  
Marek Szczerbak, Podejście zintegrowane i portfelowe w zarząd 23 Marek SZCZERBAK" Podejście zintegrowane i portfelowe w zarządzaniu długiem publicznym Wprowadzenie Przez zarządzanie długiem publicznym rozumie się ogół działań związanych z pozyskiwaniem środków służących zaspokojeniu potrzeb pożyczkowychpaństwa, obsługą długu publicznego oraz innymi operacjami dokonywanymi na składnikach długu. Zarządzanie długiem ma charakter złożony. Wynika to ze współzależności między długiem publicznym a
more » ... mi wielkościami makroekonomicznymi, różnorodności instrumentów dłużnych oraz dużego stopnia niepewności odnośnie do przyszłych wartości zmiennych, branych pod uwagę przy podejmowanychobecnie decyzjach dotyczących długu. Identyfikacja źródeł wspomnianej niepewności sprawia, że z zarządzaniem długiem zwią: zane jest nieodłącznie zarządzanie ryzykiem. Ryzyko dotyczyć może zmienności wskaźników makroekonomicznych, budżetowych, rynkowych innych. Ponadto trwały charakter długu publicznego sprawia, że zarządzanie nim ma charakter długoterminowy. Podejmowane w warunkach ryzyka decyzje dotyczące struktury długu, w tym co do waluty, sposobu oprocentowaniai terminów zapadalności, mają wpływ na przyszłe warunki jego obsługi i refinansowania, a więc i na przyszłe decyzje. W zarządzaniu długiem publicznym mogą być wykorzystywane ilościowe metody analizy i modele matematyczne. Służą one wspomaganiu decyzji dotyczącychwielkości długu publicznego i jej zmian w czasie, jak również struktury rodzajowej długu, czyli wielkości zadłużenia w poszczególnych instrumentach. Celem pracy jest dokonanie przeglądu stanu badań nad optymalizacją zarządzania długiem publicznym. Literatura dotycząca zarządzania długiem publicznym jest bogata i podzielić ją można na dwa główne nurty nazywane podejściem zintegrowanym oraz portfelowym! [Szczerbak, 2002b]. Podejścia te różnią się zarówno sposobem sformułowania celu zarządzania długiem, jak i zakresem modelowanej rzeczywistości. Autorjest doktorantem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Artykuł wpłynął do re. dakcji w kwietniu 2003r. 1 Należy zwrócić uwagę, że podział na nurt zintegrowany i porfelowy przebiega często pomiędzypacaersyczymi z zakrema ekonomii oraz praktycznymi z zakocu poliyki gospo szej 2. [Barro, 1974] odwołuje się do rozumowania przedstawionego po raz pierwszy przez Davida Ricardo (Ricardo, 1951.
doi:10.33119/gn/113784 fatcat:6l72hbuupra3fctgjesles42bm