COGNITIVE MAP AS A METHOD OF INFORMATION MODEL CONSTRUCTION OF LEXICAL BORROWINGS FROM THE OLD ENGLISH POEM "BEOWULF"

V. Gromova
2020 International Humanitarian University Herald. Philology  
Громова В. О., доктор філософії, старший викладач кафедри загального мовознавства та германістики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова КОГНІТИВНЕ КАРТУВАННЯ ЯК МЕТОДИКА ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЛЕКСИЧНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ ІЗ ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКОЇ ПОЕМИ «БЕОВУЛЬФ» Анотація. Статтю присвячено вивченню методики когнітивного картування як моделі представлення основних пізнавальних процесів, що слугують для інтерпретації, подальшого впорядкування отриманої інформації та
more » ... я змісту й алгоритму її побудови. Описується етап виникнення, специфіка побудови та застосування когнітивної карти, пояснюється необхідність і варіативність залучення цієї методики для об'єктивізації отриманої інформації щодо трактування пізнавально-мисленнєвих процесів у лінгвістичній парадигмі. Демонструється застосування когнітивної карти як прикладної аналітичної методики для дослідження особливостей мислення, підсвідомої адаптації запозичених лексем, світогляду давніх англосаксів на прикладі лексичних запозичень із тексту давньосаксонської поеми «Беовульф». Описано когнітивну карту як внутрішню модель знань про лексичні запозичення давньоанглійського періоду та їх процес адаптації в мові англосаксів. Змодельовано у когнітивній карті поняття «Давньоанглійська мова», що представлене п'ятьма компонентами: «Індоєвропейська лексика», «Діалекти», «Питома лексика», «Запозичення», «Германська лексика», де виокремлено головний концепт «Запозичення», до якого належать такі елементи: «Кельтські», «Скандинавські», «Слов'янські» (взаємопов'язані, адже скандинавська мова була посередником у переданні лексем), включаючи «Латинські» та «Греко-латинські» запозичення. Представлено концепт «Адаптація», де виявлено результат входження нової лексики до давньоанглійської мови (у цьому разі позитивний шлях трансформації запозичень) завдяки повній адаптації всіх слів. Поняття «екстралінгвістичні фактори» зважає на соціо-історичні чинники впливу на запозичені лексеми, які суттєво позначалися на адаптації нових слів давньоанглійської мови (переселення, військова діяльність, християнізація, мовна політика тощо). Одночасні адаптаційні механізми запозичень (фонетична асиміляція, граматична адаптація, лексико-семантична адаптація) змодельовано як алгоритм повної адаптації слів у давньоанглійській мові. Визначено розділення на лексико-семантичні поля відповідно до значення лексеми, а згодом на лексико-семантичні групи. Виявлено результат пристосування запозичень до давньоанглійської мови, який окреслено як «Адстрат», «Перстрат», «Субстрат», що є безперечним фактом трансформації когнітивного мислення і підсвідомої адаптації нових запозичень. Наочно репрезентовано основні поняття, які належать до когнітивної карти, та визначено їх компоненти, виявлено причинно-наслідкові зв'язки даних параметрів карти. Описано форму когнітивної карти як модель воїна Бео-
doi:10.32841/2409-1154.2020.46-1.27 fatcat:iqra56bal5bchpuzes6djejieu