ASSESMENT OF EDUCATINAL GOALS IN TEACHING OF INFORMATICS
HODNOTENIE VZDELÁVACÍCH CIEĽOV VO VYUČOVANÍ INFORMATIKY

Janka MAJHEROVÁ
2010 Journal of Technology and Information Education  
In this paper we present our experiences with the creation of education targets in teaching of informatics by application of revised Bloom's taxonomy. We also want to mention a qualitative approach in the assessment of cognitive aspects of teaching with the method of grounded theory. HODNOTENIE VZDELÁVACÍCH CIEĽOV VO VYUČOVANÍ INFORMATIKY Abstrakt: V príspevku uvádzame skúsenosti s tvorbou vzdelávacích cieľov pri vyučovaní informatiky podľa upravenej Bloomovej taxonómie. Zároveň chceme poukázať
more » ... veň chceme poukázať na kvalitatívne hodnotenie produktov výučby pomocou metódy zakotvenej teórie. Kľúčové slová: vzdelávacie ciele, upravená Bloomova taxonómia, vyučovanie informatiky, zakotvená teória. RESEARCH ARTICLES Journal of Technology and Information Education Časopis pro technickou a informační výchovu 1/2010,
doi:10.5507/jtie.2010.009 fatcat:boihjpb4sba7dhg2ppypvanw4u