Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesinde Fiziksel Aktivite ve Sporun Önemi

Mesut HEKİM
2015 Journal of International Social Research  
Öz Teknolojik geli melere ba lı olarak günümüzde hareketsiz ya am tarzının arttı ı ve bu durumun beraberinde çe itli sa lık sorunlarını getirdi i bilinmektedir. Hareketsiz ya am tarzına paralel olarak ortaya çıkan sa lık sorunlarından birisi de obezitedir. Ulusal ve uluslararası literatürde yer alan birçok ara tırmada da Obezite yaygınlı ındaki artı a dikkat çekilmektedir. Obezite beraberinde bazı sa lık sorunlarını da getirmektedir (hipertansiyon, diyabet vb.). Bu durum devletlerin sa lık
more » ... etlerin sa lık harcamalarının artmasına neden olmaktadır. Bundan dolayı devletlerin Obezite yaygınlı ının en aza indirilmesi için bazı önlemler aldıkları görülmektedir. Günümüzde hareketsiz ya am tarzının sıklıkla görüldü ü grupların içerisinde çocuklarda yer almaktadır. Bu durum çocukluk ça ında görülen Obezitenin yaygınlı ını arttırmaktadır. Hareketsiz ya am tarzına ba lı olarak ortaya çıkan obezitenin önlenmesinde fiziksel aktivite ve spora katılımın oldukça yararlı oldu u bilinmektedir. Ancak çocukluk ça ında görülen Obezite ile mücadelede fiziksel aktivite ve spora katılımın yararları ile ilgili ara tırmaların ülkemizde sınırlı oldu u görülmektedir. Bu kapsamda yapılan bu ara tırmada çocukluk ça ı obezitesinin önlenmesinde fiziksel aktivite ve spora katılımın önemi üzerinde durulmu tur. Anahtar Kelimeler: Çocukluk Dönemi, Obezite, Fiziksel Aktivite. Abstract Due to technological advances and increased sedentary lifestyles. In this situation are known to bring to gether a variety of health problems in today. One of the health problems also occur in paralel with these dentary lifestyle obesity. Many studies in national and international literature draws attention to the increase in obesity prevalence. Obesity also brings along some health problems (hypertension, diabetes, etc.). This situation leads to increased state of health expenditure. Therefore, it is seen that state stake some precautions to minimize the prevalence of obesity. Sedentary lifestyle is located within the group are frequently seen in children in today. This increases the prevalence of obesity in childhood. Participation in physical activity and sport in the prevention of obesity due to a sedentary life style are known to be quite helpful. However, it seen that the fight against childhood obesity-related physical activity and sport participation in the benefits of there search seems to be limited in our country. In this context, emphasized the importance of participation in physical activity and sport in prevention of childhood obesity in this study.
doi:10.17719/jisr.20153710673 fatcat:tcoso5ssmvazfnx2nuggkbot5e