Die Hecogenin-Cephalostatin-Route : ein Weg aus dem Spiroketal-Dilemma [article]

Annette Brunck, University, My, University, My
2019
[no abstract]
doi:10.15488/5602 fatcat:dafxcywqize5zgliypyftv7v6y