Results of Endoscopic Laser Dacryocystorhinostomy

Tolga Yilmaz, Ahu Yilmaz, Metin Mert, Muhittin Taskapili
2013 Istanbul Medical Journal  
Amaç: Lakrimal kanal tıkanıklıklarının tedavisinde endoskopik lazer dakriosistorinostomi (EL-DSR ) ameliyatının etkinliğinin değerlendirilmesi. Yöntemler: Lakrimal drenaj sistem tıkanıklığı nedeniyle EL-DSR ameliyatı uygulanan 30 hastanın 32 gözü geriye dönük olarak incelendi. Tüm EL-DSR operasyonlarında transkanaliküler yaklaşımla multidiod lazer kullanılarak, ameliyat sonunda bikanaliküler silikon tüp entübasyonu yapıldı. Bikanaliküler silikon tüp 8. haftada çıkarıldı. Ameliyat sonrasında
more » ... oranın kaybolması ve nazolakrimal sistemin lavaj ile açıklığının saptanması başarı olarak değerlendirildi. Bulgular: On sekiz kadın ve on iki erkek hastanın yaş ortalaması 39,4 (18-70) idi. Ortalama takip süresi 8,2 ay (4-12 ay) idi. Ameliyat sonrası başarı oranı %87,5 (28 göz) idi. Takip sürecinde 4 hastada (%12,5) rinostomi bölgesinde granülom mevcuttu. Sonuç: Transkanaliküler multidiod EL-DSR, lakrimal drenaj sisteminin tıkanıklıklarının tedavisinde etkin bir cerrahi prosedür olarak görünmektedir. Anahtar Kelimeler: Nazolakrimal kanal, multidiod lazer, dakriosistorinostomi Objective: To evaluate the efficacy of endoscopic laser dacryocystorhinostomy for nasolacrimal duct obstruction. Methods: Thirty-two eyes of 30 patients who underwent endoscopic laser dacryocystorhinostomy for nasolacrimal duct obstruction were retrospectively reviewed. All surgeries were performed using a multidiode laser with a transcanalicular approach. A bicanalicular silicone tube entubation was performed at the end of the surgery. Bicanalicular silicone tubes were extracted 8 weeks after the surgery. The success criteria were defined by the absence of epiphora and the determination of nasolacrimal duct patency by lacrimal system syringing. Results: The mean age of 18 female and 12 male patients was 39.4 years (range 18-70 years). The mean follow up was 8.2 months (range 4-12 months). The success rate was 87.5% (28 eyes). After treatment, 4 patients (12.5%) had granulomas in the rhinostomy area at follow up. Conclusion: Transcanalicular multidiode endoscopic laser dacryocystorhinostomy seems to be an effective surgical procedure for the treatment of lacrimal drainage system obstruction.
doi:10.5152/imj.2013.28 fatcat:z5ga73o3t5exbglrpptsrtuofm