İBN HÂCER'DE OSMANLILAR'A DAİR HABERLER II

Şevkiye İNALCIK
1948 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi  
Geçen sayıda burada, İbn Hâcer'in Enbâ ül-gomr fî ebnâ il-c omr adlı eserinde I. Murat ve Yıldırım Bayezid'den bahseden kayıtlan Arapça aslı ve tercümesiyle birlikte yayınlamış 1 ve Arapça kaynak larda Osmanlı'lara dair haberleri peyderpey yayınlayacağımızı söyle miştik, İbn Hâcer'in aynı eserini tarayarak bulduğumuz daha eski kayıtları bu sefer yine tercümeleriyle beraber koyuyoruz. Önümüzdeki sayıda Enbâ-ül gom/daki kalan kayıtları da yayınlayarak böylece bu eserde Osmanlı'lara dair bütün
more » ... lara dair bütün haberleri tarihçilerin istifadesine sunmuş olacağız. Cilt I, s. 1, sene 773. (773 senesi girdiği zaman etraftaki ülkelerde hükümdar olarak kim lerin bulunduğundan bahsedilirken bu arada Osmanlı hükümdarı hak kında şöyle söylenmektedir): Rum sahibi 2 , Yezid bek b. Osman at-Türkmanî'dir. Cilt I, s. 76 a, sene 790. Bu ay içinde (Muharremde) Rum meliki Ebu Yezid b. Osman'ın elçileri, onun tarafından (Mısır Sultanı) az -Zâhir'e (gönderilen) hediyyelerle geldiler. Hediyyeleri kabul edildi ve kendisine cevablar gönderildi. Cilt I, s. 87 a, sene 792. Bu sene içinde Rum sahibi öldürüldü. Ondan sonra Rum memleketinde Ebu Yezid b. Osman yerleşti. Cilt I, s. 91a, sene 793. Şevvalde İbn Osman Kayseri'ye hücum etti ve orayı aldı. ŞEVKİYE İNALCIK Cilt I, s. 91 b, sene 793. Bu sene içinde Ebu Yezid b. Osman Kayseri'ye hâkim oldu. Cilt I, s. ¥5 a, sene 794. Bu sene içinde al -Keckenî hediyy-e ile ( Mısır sultanı tarafından) Rum sahibine gönderildi. Cilt I, s. 95a, sene 794. Bu sene içinde Sultan, Kerâk naibi Emir Hasan al-Keckenî'yi kıymetli hediyyelerle Rum sahibi İbn Osman'a gönderdi. Cilt I, s. 98 a, sene 795. Zilka c de ayında al-Keckenî, Rum memleketinden, Ebu Yezid b. Osman'ın yanından, Sultanın emriyle İbn Karaman'la onun arasını bul duktan sonra döndü. Yanısıra hediyyelerle İbn Osman'ın elçileri geldi. Sultan, onlara ikramlarda bulundu, ve beraberlerinde, istedikleri tabib Muhammed b. Muhammed as-Sagîr'i ve onunla beraber birçok ilâç vesaire gönderdi. Cilt I, s. 101 b 102 a, sene 797. Cemazilûlânın 20 sinde Sultan Şam'a vardı. Kendisine Kıfcak Meliki Toktamış Han'ın azgın Timurleng'e karşı (Sultanla) işbirliği yapmak istediğini (bildirmeye) elçisi geldi, onlara cevaplar yazıldı. Sonra Rum sahibi Ebu Yezid b. Osman'ın elçileri geldi. ( Getirdikleri mektup ) Timurleng'in kötü niyeti kendilerine eriştiğinden, onun maksa dına karşı Sultanın yardımda bulunması isteğini tazammun ediyordu. Onun cevabları da yazıldı. Cilt I, s. 102 a, sene 796. Ramazan ayında Timurleng, Sivas sahibi al-Kadî Burhanüddin'e kendi itaati altına girmesini isteyen bir mektup gönderdi. (Sivas sahibi) ona cevap vermedi ve mektubunun bir nüshasını Mısır sahibi az-Zahir'e ve (bir nüshasını da) Rum sahibi Ebu Yezid'e gönderdi. Cilt I, s. 106 a, sene 797 4 .
doi:10.1501/dtcfder_0000000297 fatcat:bg54lv75vzb5jals6mrioxk7ky