Coffee-shops in flatland villages: From bircuz to café

Srđan Šljukić, Nikola Volić
2016 Kultura  
оригиналан научни рад КА ФА НАУРАВ НИ ЧАР СКОМ СЕ ЛУ:ОДБИР ЦУ ЗА ДОКА ФИ ЋА Са же так: У овом ра ду су при ка за ни на ла зи со ци о ло шког ис тра жи ва њака фа наусе луСта пар,ко јесена ла зинате ри то ри јиГра да Сом бо ра, у се ве ро за пад ном де лу Ср би је. У ис тра жи ва њу је ко ри штенме тодсту ди јеслу ча ја,аре зул та тисупо ка за лидаје се о скака фа на/ка фева жнауста но васе о скогдру штва,јероба вља ви шефунк ци јаодзна ча јазасе ло.Та ко ђејеуста но вље нодасеу се о скимка фа
more » ... ма/ка фе и ма,наосо бенна чин,пре пли ћутра ди цо нал ноимо дер но. Кључ не ре чи: мо дер но, ка фа на, ка фе, се ло, тра ди ци о нал но, функ ци је SrđanŠljukićandNikolaVolić UniversityofNoviSad,FacultyofPhilosophy,NoviSad COFFEESHOPSINFLATLANDVILLAGES: FROMBIRCUZTOCAFÉ Abstract This paper presents the findings of a sociological research of cofee shops in the village of Stapar (Northwestern Serbia, near the City of Sombor).Thecasestudymethodwasused,andtheresultsshowedthat aruralcofeeshop/tavernhasbeenanimportantruralinstitution,since itperformsseveralfunctionsforaruralsociety.Thefindingsalsoshow thatinruralcofeeshops/tavernsitispossibletofindaspecialmixof modernityandtradition.
doi:10.5937/kultura1651167s fatcat:prkqk4x3czh3ng4lcoes6hzaja