Triangular silver nanoparticle U-bent fiber sensor based on localized surface plasmon resonance

Hang Song, Hongxin Zhang, Zhuo Sun, Ziyang Ren, Xiaoyu Yang, Qi Wang
2019 AIP Advances  
doi:10.1063/1.5111820 fatcat:z2viiab6f5h4hl2oqq2g4mmvcu