Quality-by-Design approach to the fluid-bed coating of ginkgo lactone nanosuspensions

Jiawei Han, Xin Wang, Jingxian Wang, Lingchong Wang, Lihua Chen, Junsong Li, Wen Li
2018 RSC Advances  
The Quality-by-Design (QbD) approach was employed to investigate the fluid-bed coating process for the conversion of ginkgo lactone (GL) liquid nanosuspensions into dried nanosuspensions.
doi:10.1039/c8ra03288b fatcat:x5epgob6dvghnicyj2dxl6rika