İslâm Hukukunda Transseksüel veya Travesti Olmanın Hükmü

Hilal ÖZAY
2019 İlahiyat Tetkikleri Dergisi  
İntihal: Bu makale, iThenticate yazılımınca taranmıştır. İntihal tespit edilmemiştir. Plagiarism: This article has been scanned by iThenticate. No plagiarism detected. web: http://dergipark.gov.tr/ilted | Öz İnsanların doğuştan kadın veya erkek olmak üzere iki ayrı biyolojik cinsiyetleri vardır. Toplumda bu cinsiyetlere göre anne-baba, karı-koca, kız-oğul gibi roller üstlenilmektedir. Fakat çeşitli sebepler öne sürülerek doğuştan biyolojik olarak sahip olunan cinsiyeti ve bu cinsiyetin
more » ... cinsiyetin gerektirdiği rolü reddetme veya diğer cinsiyete benzeme, özenme söz konusu edilmektedir. Bu eğilim beraberinde pek çok sorun ve soruların oluşmasına sebep olmaktadır. Bu tür eğilimi olan insanlara transseksüel ve travesti denilmektedir. Bu çalışmanın konusunu transseksüel ve travestilerin İslâm hukukundaki hükümleri oluşturmaktadır. Çalışmada bu kavramlarla birlikte kullanıldığı ve karıştırıldığı için homoseksüel ve hermafrodit hakkında da kısaca bilgi verilmektedir. Çalışmanın sonunda transseksüel ve travesti kavramlarının bu isimlerle klasik fıkıh kaynaklarında geçmediği fakat muhannes ve müteraccile kavramlarının bu kavramlara denk geldiği ve bunların doğuştan olan cinsiyetleri doğrultusunda hükümlere tabi oldukları tespit edilmiştir. Klasik fıkıh kitaplarında hünsaya hemen hemen her konuda, homoseksüele tazir ve had konularında, muhannese ise tazir, kazf, kadına bakma, ihtilat, imamlık konularında çok kısa değinildiği, müteraccile hakkında ise herhangi bir hüküm zikredilmediği görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Islâm Hukuku, Travesti/Muhannes, Transseksüel/Muhannes, Hermafrodit /Intersex/Hünsa, Homoseksüel/Eşcinsel/Lutî. Abstract Humans have two distinct biological genders, male or female. In the society, according to these gender roles such as parents, husband and wife, daughter and son are undertaken. However, by putting forward various reasons, some reject the inherent biologically possessed gender and the role required by this gender, or become similar to the other gender, and aspire to the other gender. This trend leads to many problems and questions. People with such tendencies are called transsexual and transvestite. The subject of this work is the transsexual and transvestite judgment of Islamic law. In the study, because they are used in conjunction with these concepts, brief information about homosexual and hermaphrodite will also be given. At the end of the study, it was determined that the concepts of transsexual and transvestite were not mentioned in the classical Fiqh sources, but that the concepts of mukhanneth and mutarajjilah coincided with these concept in classical Fiqh books and that these people should be subject to provisions in line with their inherent gender. It was observed in classical fiqh books that khuntha has been mentioned in almost every subject and homosexual in the tazir and hadd topics, mukhanneth in the ta'zir, kazf, looking at women, ihtilat and imamate very briefly and that no provision was mentioned about mutarajjilah. Allah has established a system in the world. Within this order, people were created in two different genders both to continue their generations and to be able to carry out their roles (mother, father, wife, etc.) as two separate genders, namely men or women, as a couple and as biologically different. It has never been reported that a third human gender that is totally different from these two genders or has characteristics of both of them was created. On the contrary, it is stated that biological gender, that is, being a male or a female, is coded in genes and that these genes will not change. In this case, a human being is either male or female. This is expressed in the form of feeling the opposite of possessed gender, being constantly disturbed by the required role for the possessed gender or emulating and trying to be like the other gender. This article discusses the concepts of khuntha, homosexual, transvestite, transsexual, mukhanneth/mukhannith and mutarajjilah. Because the state of khuntha and homosexuality is different from others, the provisions regarding these are different. This is why these people are exclud-
doi:10.29288/ilted.532526 fatcat:q7mgbwjg3bhx5eajorrpzz2nti