3RUWHI¡OMH IRUU+RYHGXGGDQQHOVHQ L 2UWRS GLVN.LUXUJL 6XQGKHGVVW\UHOVHQ RJ 'DQVN2UWRS GLVN6HOVNDE

Sulo
unpublished
Uddannelsessøgendes navn..................................................................... CPR...................-............... 42 .RPSHWHQFHNRUWKRYHGXGGDQQHOVHQ+nQGNLUXUJL$NXWWH)OHNVRUVHQHO VLRQHU JA NEJ Kan optage anamnese vedr. fleksorsenelaesioner Kan foretage klinisk undersøgelse af fingrenes fleksionsmønster med differentiering mellem profundus-og superficialis funktion. Kan vurdere behovet for supplerende ultralyds-, MR-eller røntgenundersøgelse ved mistanke om ruptur/avulsion. Kan
more » ... ptur/avulsion. Kan redegøre for den praeoperative patientinformation inklusive behandlingsforløbet og det forventede tidsperspektiv. Kan diskutere mulige komplikationer ved operationen. Kan sammen med anaestesiologen vurdere hvilken analgesi/anaestesi der er mest hen-sigtsmaessig. Kan redegøre for det anatomiske forløb af fleksorsener og de neurovaskulaere strukturer. Kan diskutere de kirurgiske adgange Kan diskutere principper for håndtering af seneskeden samt fremhentning af senerne under operationen. Kan redegøre for forskellige suturmaterialer, suturteknikker og betydningen af disse hvad angår efterbehandlingen. Kan anlaegge en forbinding der modvirker dannelse af haematom. Kan vurdere behovet for profylaktisk antibiotikabehandling. Kan udarbejde operationsbeskrivelse inklusive et oplaeg til påtaenkt efterbehandling. Kan diskutere principperne for tenolyse ved adhaerencedannelse.
fatcat:aycs5odb6vdmvg4265t4afyoui