The Ombudsman and the Family

Peter Tyndall
1970 Studia nad Rodziną  
W artykule rozpatrzona jest rola Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach dotyczących rodzin. Autor korzysta z własnego doświadczenia z okresu pełnienia funkcji Rzecznika w dwóch porządkach prawnych common law Zjednoczonego Królestwa Brytyjskiego: obecnie Irlandii, a wcześniej Walii. Artykuł identyfikuje pozycję i działania Rzecznika Praw Obywatelskich tych krajów wśród szerszej społeczności Rzeczników, ze szczególnym uwzględnieniem działań promujących dobrą administrację poprzez zwalczanie
more » ... aściwych działań administracji. Analizowany jest wpływ działań Rzecznika na różne aspekty interwencji państwa w sprawy życia rodzinnego, na przykład w zakresie pieczy zastępczej, wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnościami czy prowadzenia postępowań w przypadku doniesień o przemocy seksualnej wobec dzieci. Artykuł opisuje szerokie spektrum działań Rzecznika – od dochodzeń w sprawach indywidualnych po dochodzenia prowadzone z własnej inicjatywy w zakresie systemowych problemów dotyczących ochrony praw dziecka w Irlandii.
doi:10.21697/snr.2018.46.1.02 fatcat:2w26rl6aa5cexfidinqgt3tlhm