Intellectual abilities and personality traits as the predictors of success of the secondary school pupils gifted in mathematics

Jasmina Stula
2006 Psihologija  
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad Osnovni problem rada tiče se uspešnosti matematički darovitih učenika u ovladavanju domenom matematike na srednjoškolskom nivou, pri čemu su razmatrana dva njegova aspekta. U prvom delu istraživanja akcenat je stavljen na utvrđivanje strukture matematičke uspešnosti, a u drugom delu na iznalaženje najpogodnijih modela predikcije ove varijable, na osnovu intelektualnih sposobnosti i osobina ličnosti. Varijabla matematičke uspešnosti
more » ... ešnosti operacionalizovana je preko tri grupe indikatora: 1. ocene iz relevantnih nastavnih predmeta, 2. učešće i nagrade na takmičenjima, 3. nastavničke procene kvaliteta izvedbe. Prediktorske varijable su operacionalizovane preko postignuća na kibernetičkoj bateriji testova inteligencije KOG 3, odnosno bazičnih dimenzija i specifičnih crta ličnosti iz Petofaktorskog modela. Dobijeni rezultati sugerišu kompozitnu prirodu varijable matematička uspešnost, pri čemu je na osnovu latentne strukture ove varijable umesno govoriti o postojanju dva njena nivoa označena kao: "matematička uspešnost višeg reda" i "matematička uspešnost nižeg reda". Kad je reč o predikciji matematičke uspešnosti na oba utvrđena nivoa, određene konstelacije prediktorskih varijabli pokazale su se podesnim za predviđanje varijabiliteta kako matematičke uspešnosti višeg reda, tako i matematičke uspešnosti nižeg reda. Ključne reči: matematička darovitost, uspešnost u matematici, KOG 3, Petofaktorski model 1 Adresa autora: stula@unsff.ns.ac.yu
doi:10.2298/psi0604491s fatcat:o3rch7lfdrdh7kqgus7b5owno4