Anadili İngilizce Olan ve Olmayan İngilizce Okutmanlarının Kültürlerarası Yabancı Dil Eğitimi Üzerine Algıları

Zeynep Mutlu Cansever, Enisa Meda
2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
ÖZET Bu çalışmanın amacı, İstanbul'da bir özel üniversitenin hazırlık programında çalışan, anadili İngilizce olan ve olmayan okutmanların kültürlerarası yabancı dil eğitimi üzerine algılarını, iki katılımcı grubunun arasında farklılık olup olmadığını ve kültürlerarası yabancı dil eğitimini sınıf içi uygulamalarına ne ölçüde entegre ettiklerini incelemektir. Bu çalışmada, anadili İngilizce olan otuz okutman ve anadili İngilizce olmayan otuz okutman 2014 -2015 eğitim öğretim yılının güz döneminde
more » ... lının güz döneminde yer almıştır. Nicel veriler bir anket ve gözlem kontrol listesi aracılığıyla elde edilmiş, nitel veriler ise her iki grup okutmanlarına uygulanan yarı yapılandırılmış görüşmeyle toplanmıştır. Çalışmanın bulguları, hem anadili İngilizce olan hem de anadili İngilizce olmayan İngilizce okutmanlarının, kültürlerarası yabancı dil eğitimini, dil eğitiminin önemli bir kavramı olarak algıladıklarını göstermiş olup, hedef kültürü yabancı dil olarak İngilizce sınıfına entegre etmeye ilişkin önemli çıkarımlar ortaya koymaktadır. Anahtar Kelimeler: Kültür, yabancı kültür, kültürlerarası yabancı dil eğitimi, sınıf uygulamaları, yabancı dil olarak İngilizce ABSTRACT The purpose of this study is to investigate the perceptions of non-native and native EFL instructors towards intercultural foreign language teaching, explore whether there are any differences between the two groups of participants, and also, find out to what extent they integrate culture into their class practice in a language preparatory program offered at a foundation (non-profit, private) university in Istanbul, Turkey. A sample of thirty native and thirty non-native EFL instructors participated in this study in fall semester of 2014 -2015 academic year. The quantitative data were obtained through a questionnaire, and an observation checklist while the qualitative data were collected from semi-structured interviews administered to both groups of instructors. The findings of the study showed that intercultural foreign language teaching is perceived to be an important concept of foreign language teaching by both native and non-native EFL instructors and revealed significant implications with respect to integrating foreign culture in EFL classrooms.
doi:10.17240/aibuefd.2016.16.1-5000182912 fatcat:tovnkq6jifa2lpf7jxlkxeiwmq