Erratum to "Biodistribution and SPECT Imaging Study of99mTcLabeling NGR Peptide in Nude Mice Bearing Human HepG2 Hepatoma"

Wenhui Ma, Zhe Wang, Weidong Yang, Xiaowei Ma, Fei Kang, Jing Wang
2014 BioMed Research International  
doi:10.1155/2014/798474 fatcat:5v6ik4s2jjb5lfepbcgyqi2lbm