VIRUSES OF SWEET PEPPER AT AGROCENOSIS OF UKRAINE AND SEED MATERIAL

Т. О. Руднєва, Т. П. Шевченко, В. О. Цвігун, В. О. Шамрайчук, А. С. Бисов, В. П. Поліщук
2012 Mìkrobìologìâ ì Bìotehnologìâ  
П'ятирічний моніторинã аãроценозів України виявив циркуëяцію семи вірусів на росëинаõ перцю соëодкоãо (Capsicum annuum L.), а саме: вірусу пëямистоãо зів'янення томатів, вірусу оãіркової мозаїки, вірусу мозаїки ëюцерни, вірусу тютюнової мозаїки, X-вірусу картопëі, вірусу мозаїки томатів та вірусу м'якої крапчастості перцю. При досëідженні насіннєвоãо матеріаëу перцю соëодкоãо на предмет вірусниõ патоãенів буëо виявëено 4 види вірусів: вірус тютюнової мозаїки, вірус оãіркової мозаїки, вірус
more » ... мозаїки, вірус мозаїки томату та вірус м'якої крапчастості перцю, останній був уперше детектований у аãроценозаõ України як у насіннєвому, так і у росëинному матеріаëі. К ë ю ч о в і с ë о в а : віруси перцю соëодкоãо, аãроценози, діаãностика вірусів, насіннєва інфекція.
doi:10.18524/2307-4663.2012.4(20).90441 fatcat:l7at3amtfbbzhgx6fkzf7gtkwe