Ustanie bytu prawnego spółki kapitałowej a wygaśnięcie jej długów

Rafał Marek
2016 Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im Adama Mickiewicza  
Rozwiązanie spółki kapitałowej jako takie ma miejsce po przeprowadzeniu likwidacji i wykreśleniu z rejestru. Prawo dozwala na wykreślenie z rejestru spółki, której cały majątek spieniężono, a mimo to nie zaspokojono wszystkich wierzycieli 1 . W doktrynie panuje pogląd, że wykreślenie spółki z rejestru nie konwaliduje nieprawidłowości przy jej likwidacji. Zwłaszcza jeśli po wykreśleniu okaże się, że wciąż istnieje majątek spółki, to według tej opinii należy zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20
more » ... pnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 2 wpis wykreślić i ustanowić dalszą likwidację lub powołać kuratora. Dominuje jednak zdanie, że ze względu na konstytutywny charakter wykreślenia dowiedzenie się o majątku czy zobowiązaniach spółki wykreślonej nie skutkuje dalszym istnieniem spółki w likwidacji. Możliwe jest jedynie powołanie kuratora majątku. Co do sum i przedmiotów złożonych do depozytu sądowego postępowania mogą toczyć się z udziałem osób, którym przedmioty owe powinny przypaść na wypadek nieprzejęcia ich przez wierzycieli zlikwidowanej spółki 3 . Wykreślenie spółki kapitałowej z rejestru ma charakter konstytutywny, następuje wtedy rozwiązanie spółki sensu stricto, co powoduje ustanie jej bytu prawnego jako osoby prawnej 4 . Trzeba zauważyć, że pod rządami Kodeksu handlowego doktryna przyjmowa-1 Cf. postanowienie SN z dnia 8 stycznia 2002 r., I CKN 752/99, OSNC 2002, nr 10, poz. 130; postanowienie SN z dnia 18 grudnia 1996 r., I CKN 20/96, OSNC 1997, nr 5 poz. 53. Punktem wyjścia dla niniejszego opracowania był nurt orzeczniczy opracowany przez Ł. Orzechowskiego w "Biuletynie Orzecznictwa Lexis.pl", www.biuletynorzecznictwa.pl [dostęp: 1.01.2015]. 2 Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769. 3 A. Rachwał, [w:] System prawa handlowego, t. 2A, red. W. Górecki, S. Włodyka, Warszawa 2007, s. 1046-1047. 4 W. Popiołek, [w:] System prawa handlowego, t. 2B, red. J. Frąckowiak, S. Włodyka, Warszawa 2007, s. 576 i n.; uchwała 7 sędziów SN z dnia 15 marca 1991 r., III CZP 13/91, OSNC 1991, nr 7, poz. 77; postanowienie SN z dnia 19 czerwca 2001 r., CZ 73/01, OSNC 2002, nr 3, poz. 35.
doi:10.14746/ppuam.2016.6.19 fatcat:bl3e4pk4efdyjjx22von3u3mqm