ПРИМЕНА ETL ПРОЦЕСА У ПОСТУПКУ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ РЕЛАЦИОНЕ БАЗЕ ПОДАТАКА У ГРАФОВСКИ ОРИЈЕНТИСАНУ БАЗУ ПОДАТАКА

Добривоје Ђурђевић
2022 Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu  
У овом раду презентовано је коришћење ETL (Extract Transform Load) процеса у циљу аквизиције података за апликацију музичке енциклопедије коју је могуће претраживати постав­љањем упита на природном језику. Ови процеси представљају унапређење система који је у ту сврху у својој првој верзији користио web crawler. За пружање одговора на постављено питање систем користи технике машинског учења sequence to sequence, ради превођења питања са природног на упитни језик графовске базе и пружање
more » ... . За имплементацију мапирања базе података коришћена су два ETL процеса. Први ETL процес мапирање из релационе у релациону базу података и реализован је у ODI (Oracle Data Integrator) алату. Док је други ETL процес мапирања из релационе у графовски оријенти­сану базу податка, реализован коришћењем Neo4j ETL алата.
doi:10.24867/17be19djurdjevic fatcat:3yvx7ssawjb5riwntolgx4mmbi