Gry Imperium z perspektywy czasu. Refleksja nad wybranymi zagadnieniami w kontekście zmian w branży gier ostatniej dekady

Paweł Gąska
2017 Avant: Journal of Philosophical-Interdisciplinary Vanguard  
Abstrakt Artykuł dotyczy jednej z najważniejszych książek dla rozwoju perspektywy krytycznej w groznawstwie: Games of Empire. Global Capitalism and Video Games Nicka Dyer-Witheforda i Greiga de Peutera. Od czasu wydania tego dzieła minęło już ponad osiem lat -z perspektywy akademickiej to krótki czas, lecz długi, kiedy wziąć po uwagę zmiany zachodzące w nowych mediach. Całkiem uzasadnione są zatem pytania o aktualność treści umieszczonych w książce oraz o celność zawartych tam spostrzeżeń. W
more » ... ykule staram się na nie odpowiedzieć, zestawiając przedstawione w książce tezy (w szczególności koncepcję akumulacji futurystycznej) z realnym stanem branży gier z 2017 roku (w szczególności z kwestiami związanymi z mikrotransakcjami). Słowa kluczowe: Gry Imperium; Imperium; Hardt; Negri; Dyer-Witheford; de Peuter; gry wideo; gry cyfrowe; perspektywa krytyczna w badaniach gier; krytyka kapitalizmu; akumulacja futurystyczna; mikrotransakcje Wstęp Praca nad przekładem książki jest dobrą okazją do refleksji na temat jej aktualności. Jak zmienił się świat, od czasu kiedy autor napisał swój tekst? Które z jego przewidywań sprawdziły się, a które okazały się ślepymi zaułkami? Które jego tezy zostały pozytywnie zweryfikowane przez historię? W przypadku tekstu dotyczącego nowych technologii pojawia się jeszcze pytanie o aktualność tych rozważań. Czy gry wideo nadal mogą być adekwatnie opisane za pomocą użytego przez autora zbioru teorii, czy może niektóre elementy tej układanki nie pasują już do całości? Czy postęp technologiczny przytępił ostrze krytyki, czy może uczynił je jeszcze bardziej niebezpiecznym? Abstract This article features an analysis of one of the most prominent books in the development of critical theory on video games: Games of Empire by Nick Dyer-Witheford and Greig de Peuter. Since its publication in 2009, 8 years have already passed. This might seem a short moment from an academic viewpoint, but it is really long if we consider all the changes happening every day in New Media. This poses two questions: is the content of this book still relevant? and did the passage of time proved it correct or wrong? This article tries to answer these questions by comparing the arguments from the book (especially concepts like futuristic accumulation) with the actual state of the game industry in a year 2017 (especially issues concerning microtransactions).
doi:10.26913/80302017.0112.0009 fatcat:nmla2epvxnbw7kh5p4kxyujzue