ТЕОНИМИ, ЕКЛИСИОНИМИ, ХЕОРТОНИМИ, АГИОАНТРОПОНИМИ И ДРУГИ СРОДНИ ОНИМИ У ПОЕЗИЈИ РАДОМИРА АНДРИЋА

Голуб М. ЈАШОВИЋ, Душан Р. СТЕФАНОВИЋ
2021 Bastina  
Предмет наших истраживања у овом раду су теоними и друга сродна имена мотивисана онимима и апелативном лексиком хришћанског порекла, која су ексцерпирана из песама објављених у књигама Радомира Андрића. Урађена је семантичка анализа и класификација свих теонима, библијских имена, имена црквених (хришћанских) празника, цркава, икона, фресака, агнонима светитеља и других сличних онима. Уз рад је приређен и Речник ономастичких јединица, чију садржину поред аутентичних, правих, имена чине и
more » ... ична, привидна, неправа имена различитих типова и врста.
doi:10.5937/bastina31-34105 fatcat:paina5sn6jepvausmmlf3uyb5y