O filozofii politycznej Friedricha Augusta von Hayeka w świetle badań nad efektywnością ekonomiczną common law

Wojciech Załuski
2017 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica  
Streszczenie. Celem artykułu jest ocena filozofii politycznej Friedricha Augusta von Hayeka przez pryzmat badań nad efektywnością ekonomiczną common law. Jednym z założeń filozofii politycznej Hayeka jest teza o optymalizacyjnym charakterze ewolucji kulturowej. Zgodnie z tą tezą reguły prawne powstałe spontanicznie są ekonomicznie efektywne, nie wymagają więc istotnych korekt ze strony ustawodawcy. Teza ta została poddana dokładnym analizom przez badaczy z nurtu Law and Economics (notabene nie
more » ... mics (notabene nie inspirowanych bezpośrednio filozofią Hayeka), których wyniki zostały krytycznie omówione w niniejszym artykule. Konkluzje tych analiz nie są jednoznaczne, niemniej jednak wydają się podważać założenie Hayeka o optymalizacyjnym charakterze ewolucji kulturowej. Rzutuje to w istotny sposób na ocenę postulatów normatywnych Hayeka; w szczególności, uzasadnia sceptycyzm wobec jego krytyki aktywności legislacyjnej. Słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna, common law, ewolucja kulturowa, Hayek,
doi:10.18778/0208-6069.78.02 fatcat:a3ubwq6zfbh4rmjm4ogrycvup4