بررسی روند رو به رشد سزارین در ایران و جهان: مقاله مروری

سکینه دادی پور, عبدالحسین مدنی, آذین علوی, نسیبه روزبه, علی صفری مرادآبادی
2016 Majallah-i Zanān, Māmā̓ī va Nāzā̓ī-i Īrān  
مقدمه: میزان سزارین در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه در حال افزایش است. با توجه به احتمال بروز عوارض ناشی از سزارین و اهمیت شناسایی روند رشد این روش زایمان، مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی روند سزارین در ایران و جهان در مطالعات مختلف انجام شد. روش‌کار: در این مطالعه مروری جمع‌آوری اطلاعات از طریق بانک‌های اطلاعاتی PubMed، Science Direct، CINAHL، SID، Iranmedex، Magiran، Web Of Sciense، Goolgle Scholar، Scopus با استفاده از کلمات‌کلیدیCesarean Section Rate ،Cesarean Section
more » ... n Section Prevalence ،Delivery ، Childhood ، Childbirth ، Relative Causes، Relative Frequency انجام شد. بازه زمانی در انتخاب مقالات از سال 1990 تا 2015 بود. در نهایت 45 مقاله وارد مطالعه شدند. یافته‌ها: در سراسر جهان نرخ سزارین از 7/6% در سال 1990 به 1/19% در سال 2014 افزایش یافته است که نشان‌دهنده رشد 4/12% آن بوده است. میزان سزارین در کشورهای در حال توسعه 6/14% و در کشورهای توسعه یافته رشد 7/12% داشته است. همچنین میزان سزارین در ایالات متحده از 7/20% در سال 1996 به 8/32% در سال 2011 رسیده است. در ایران نیز میزان نرخ سزارین از 16% در سال 1364 به 60% در سال 1392 رسیده است. نتیجه‌گیری: نرخ کنونی سزارین به جز برای کشورهای کمتر توسعه یافته به طور مداوم رو به افزایش بوده و بالاتر از مقدار قابل توجیح پزشکی می باشد. افزایش شیب‌دار و نامناسب بودن میزان سزارین، نشان دهنده یک مشکل بهداشتی در ایران بوده و نیازمند توجه مسئولان به این امر می باشد. از آنجا که عوامل اساسی متعددی در زمینه نیاز به زایمان سزارین وجود دارد، باید استراتژی‌های مختلف شامل بیمارستان دوستدار مادر، توسعه پروتکل‌های استاندارد، کلاس‌های آمادگی برای مادران، ماماها و متخصصین زنان، کارگاه‌های آموزشی برای متخصصین و ماماها به منظور جلوگیری از استفاده غیر ضروری از این روش به کار گرفته شود.
doi:10.22038/ijogi.2016.7847 doaj:8eddcd1ba57847aaafd3bfd53fef8e71 fatcat:y334b522xvg2lhmsddger24nwi