Φεμινιστικές προσεγγίσεις των μέσων επικοινωνίας. Από τη βεβαιότητα στη θεωρητική και μεθοδολογική αμηχανία

Χριστίνα Κωνσταντινίδου
2007 Greek Review of Social Research  
Φεμινιστικές προσεγγίσεις των μέσων επικοινωνίας. Από τη βεβαιότητα στη θεωρητική και μεθοδολογική αμηχανία Κωνσταντινίδου Χριστίνα http://dx.Χριστίνα Κωνοταντινίδον ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΑΜΗΧΑΝΙΑ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το άρθρο πραγματεύεται τη σύνθετη σχέση μεταξύ των μέσων επικοινωνίας και τον κοινωνικού φύλου και, πιο συγκεκριμένα, τα μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν την ανάλυση των κειμένων των μέσων και τη συμβολή τους στη
more » ... η συμβολή τους στη διαμόρφωση του πολιτισμού και της σύγχρονης υποκειμενικότητας, στη συνάρθρωση τους με τον προ βληματισμό για τη δόμηση των έμφυλων ταυτοτήτων και τη νομιμοποίηση των ηγε μονικών ιδεολογιών για την αρρενωπότητα και τη θηλυκότητα. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρείται να καταδειχτεί με ποιο τρόπο οι σημαντικές μεταβολές που έχουν επέλ θει τα τελευταία χρόνια στο χώρο των σπουδών φύλου και των μέσων επικοινωνίας, είτε στα πλαίσια της φεμινιστικής θεωρίας των μέσων είτε, ευρύτερα, στα πεδία των κοινωνικών επιστημών και των πολιτισμικών σπουδών, προσδιορίζουν τα θεωρητι κά και εννοιολογικά εργαλεία για την ανάλυση του λόγου των μέσων, αλλά και τα ίδια τα αντικείμενα που συγκροτούν οι επιστημονικοί λόγοι και πρακτικές (φύλο, κείμενο, συγκείμενο, νόημα, λόγος, ιδεολογία κλπ.). ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις σπουδές των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, το ζήτημα του νοήμα τος των συμβολικών προϊόντων αποτελεί κομβικό σημείο του προβλημα τισμού για τον κοινωνικό, πολιτισμικό, πολιτικό και ιδεολογικό τους * Λέκτορας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. 1. Συνοπτική εκδοχή του άρθρου έχει ανακοινωθεί στη διημερίδα «Μέθοδοι έρευνας του κοινωνικού φύλου», που οργάνωσε το Πρόγραμμα Σπουδών «Το φύλο στις κοινωνικές επι στήμες» των Τμημάτων Κοινωνιολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφικών και Κοι νωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στις 5-6 Οκτωβρίου 2007 στο Ρέθυμνο. http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 08/02/2020 05:01:58 |
doi:10.12681/grsr.148 fatcat:zzs44cpupvh43jfbavk3s6g4mq