Coping strategies and sense of control in patients with oncological disease
Strategie radzenia sobie z chorobą i poczucie własnej skuteczności u pacjentów chorych onkologicznie

Marta Kulpa, Mariola Kosowicz, Magdalena Flaga-Łuczkiewicz, Beata Jadwiga Stypuła-Ciuba
2019 Medycyna Paliatywna  
S t r e s z c z e n i e Celem badania było poznanie zależności i różnic międzygrupowych dotyczących strategii przyjmowanych wobec choroby nowotworowej, poczucia własnej skuteczności oraz zmiennych demograficznych i medycznych u pacjentów onkologicznych. Celem praktycznym dla psychoterapii pacjentów było opracowanie programów zajęć psychoedukacyjnych i poradników z zakresu problemów psychologicznych w chorobie nowotworowej, adresowanych do określonych grup chorych. W badaniu zastosowano
more » ... astosowano metryczkę demograficzną, skalę Mini-MAC (Skala przystosowania psychicznego do choroby nowotworowej) oraz skalę GSES (Skala uogólnionej własnej skuteczności). Przebadano 572 pacjentów w wieku 18-75 lat z rozpoznaną chorobą nowotworową, leczonych w klinikach onkologicznych (hospitalizacje). Badanie polegało na pomiarze ankietowym, jednokrotnym, dobrowolnym i anonimowym. Uzyskane wyniki wskazują jednoznacznie, że czynniki związane z psychologicznym aspektem funkcjonowania pacjenta z chorobą nowotworową przekładają się na proces leczenia i rehabilitacji onkologicznej. Istnieje zależność pomiędzy strategiami radzenia sobie z chorobą nowotworową a poczuciem własnej skuteczności oraz czynnikami demograficznymi i medycznymi u chorych onkologicznie. Stwierdzono różnice w nasileniu postaw i strategii radzenia sobie z chorobą oraz poczucia własnej skuteczności w odniesieniu do czynników demograficznych i medycznych u pacjentów onkologicznych. Uzyskane wyniki stanowią przesłankę do zwiększenia liczby oddziaływań komplementarnych w terapii chorych onkologicznie (wsparcia psychologicznego, socjalnego, społecznego, rehabilitacji, arteterapii) w celu wypracowania u pacjenta konstruktywnych strategii radzenia sobie z chorobą i wyższego poczucia własnej skuteczności, ponieważ przekłada się to na większe zaangażowanie pacjenta w proces leczenia i rehabilitacji. Słowa kluczowe: strategie radzenia sobie, poczucie kontroli, choroba nowotworowa. A b s t r a c t The aim of the study was to diagnose dependence and intergroup differences in terms of strategies adopted against cancer, self-efficacy, and demographic and medical variables in oncological patients. The practical goal for patient psychotherapy was to develop psychoeducational training programs and guides in the field of psychological problems in cancer, addressed to specific groups of patients. The study used: demographic index, Mini-MAC scale (Scale of Psychic Adaptation to Cancer Disease), and GSES (General Self-Efficacy Scale). We examined 572 patients, aged 18-75 years, with diagnosed cancer treated during hospitalisation in oncology clinics. The survey consisted of a survey measurement, one-time, voluntary, and anonymous. The obtained results clearly indicate that factors related to the psychological aspect of the patient's functioning with cancer are translated into the process of oncological treatment and rehabilitation. There is a relationship between strategies for coping with cancer and self-efficacy as well as demographic and medical factors in oncologically ill patients. There are differences in the intensity of attitudes and strategies for coping with the disease and self-efficacy in relation to demographic and medical factors in oncological patients. The results are a prerequisite for increasing the number of complementary interventions in the treatment of oncologic patients (psychological support, social, rehabilitation, art therapy), in order to develop a constructive strategy for the patient to deal with the disease and develop a higher sense of self-efficacy, because it translates into greater involvement of the patient in the treatment and rehabilitation process.
doi:10.5114/pm.2019.86532 fatcat:dizh7l5x2rbd5lofzn3f3wstge