ALEKSİAD VE KİTÂBÜ'L-İʿTİBÂR'DA HAÇLILAR

İ̇lkay BAYER
2020 Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi  
 İlkay Bayar'ın "Anna Komnena'nın ve İbn Münkız'ın Gözünden Haçlı Seferleri" başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi Özet: Bu çalışmada, Haçlı Seferleri'nin başladığı dönemde, Bizans İmparatoru I. Aleksios Komnenos'un kızı Anna Komnena'nın babasının iktidarı döneminde yaşanan hadiseleri anlattığı meşhur eseri Alexiad ile aynı dönem Orta Doğu coğrafyasından diğer bir vakanüvis Üsâme b. Munkız'ın eseri Kitâbü'l-İʿtibâr'ın Haçlı Seferleri'ne
more » ... nın karşılaştırma yapılarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu eserlerden birincisi Doğu Roma'nın başkentinde, diğeri Hama yakınlarındaki Şeyzer şehrinde kaleme alınırken Haçlılar ile bizzat karşılaşmış bu iki yazarın gözlemleri, benzerlikleri ve farklılıkları ile ortaya konmaya çalışılmıştır. Çağının çok ilerisinde kendi dönemlerinde pek de fazla kişinin niyetlenmediği bir çaba içine girerek tarih bilimine katkıda bulunmuş bu iki yazar, günümüze kadar etkileri sürmüş olan Haçlı Seferleri hareketinin etkilediği coğrafyalarda insanların hüznünü, acılarını, savaşları ve yıkımları genelde gerçekliğe sadık kalarak anlatmışlardır. Anna, tarih ve zaman ilişkisini, fani olmak ve ebedi olmak bağlamında şiirsel bir üslûp ile aktarırken, Üsâme b. Munkız ise bu ilişkiyi Allah'ın her şeye kâdir olması üzerine kurmuştur. Bu iki yazarın bulundukları aristokratik konumları göz önüne alınınca yazdıkları eserlerin önemi de o derece artmaktadır. İçinde bulundukları toplumdaki konumları ve olaylara bakışları açısından vakaları değerlendirişleri ayrıca önem arz etmektedir. Abstract: In this study, famous work of Anna Komnena, the daughter of the Byzantine emperor I. Alexios Komnenos, about the events that took place during her father's rule, a work named Aleksiad, which came out from the pen of a medieval chronicler named Anna Komnena in the period when the Crusades began, and another chronicler Üsâme b. Munkız's book, The Book of Crusades, were aimed to analyze by comparing their perspectives on the Crusades. While the first of these works was written in the capital of Eastern Rome and the other in Şeyzer, near Hama, the observations, similarities and differences of these two authors who met the Crusaders themselves were tried to reveal. Ahead of their time, these two authors, who have contributed to the science of history by making an effort that many people did not intend in their own periods, have generally expressed people's sadness, suffering, wars and destructions in the geographies influenced by the Crusades, the effects of which took place until today. While Anna, in a poetic way, conveys the relation between date and time in regard to being mortal and eternal, Üsâme b. Munkız, on the other hand, builds this relationship on the fact that Allah is omnipotent. Considering the aristocratic positions of these two authors, the importance of their works increases accordingly. In this respect, how they evaluate the cases is also important in terms of the positions they occupied in the society and their points of view.
doi:10.30692/sisad.751827 fatcat:fdfe7r6jkraglixskhj3irkhdu