СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «РОЗВИТОК МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ»

Петренко Г. О., Кохановська О. В.
2021 ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ  
У статті розглядається проблема визначення сутності поняття «розвиток музичного виховання дітей». Зокрема, зазначається, що на сьогодні музичне виховання підростаючого покоління в Україні вимагає уваги і вдосконалення, а, зважаючи на перманентне реформування освітньої галузі, потребує уточнення термінологічний апарат, зокрема сутність поняття «розвиток музичного виховання дітей». Проаналізовано ступінь дослідженості проблеми та виділено праці вчених, які розробляли проблеми транформації та
more » ... тку музичного виховання (С. Горбенко, О. Михайличенко, Г. Падалка, А. Растригіна, О. Ростовський, Т. Танько, Л. Хлєбнікова, Г. Шевченко, В. Шульгіна та ін.).У контексті досліджуваної проблематики розглянуто потрактування понять «розвиток», «виховання», «музичне виховання», «музичне виховання дітей».Висвітлено сучасний стан початкової мистецької освіти в Україні. Зауважено, що сьогодні паралельно з уведенням реформи Нова українська школа одночасно відбуваються перетворення у сфері музичної освіти, зокрема реформування початкових мистецьких навчальних закладів (до яких належали і музичні школи) за ініціативи Міністерства культури України у 2017 році. Проаналізовано законодавчу базу функціонування початкової мистецької освіти, зокрема Концепцію сучасної мистецької школи, яка є базовим документом на сьогодні.Зроблено висновок, що у наш час проблема музичного вихованя є досить актуальною. Під «розвитком музичного виховання дітей» розумітимемо специфічний процес безперервних кількісних та якісних змін у сфері передачі та засвоєння музичних знань, умінь та навичок, які безпосередньо спрямовані на формування в особистості музичних нахилів, здібностей, ідеалів.
doi:10.37915/pa.vi48.231 fatcat:qlguiybo6jgfhbfemffx3msole