Prikaz skupa: ULOGA OBRAZOVANJA U SMANJENJU POSLJEDICA SIROMAŠTVA NA DJECU U ZEMLJAMA U TRANZICIJI

Marijana Kletečki Radović
2008 Annual of Social Work  
Uloga obrazovanja u smanjenju posljedica siromaπtva na djecu u zemljama u tranziciji ULOGA OBRAZOVANJA U SMANJENJU POSLJEDICA SIROMA©TVA NA DJECU U ZEMLJAMA U TRANZICIJI Meunarodna znanstvena konferencija 10. znanstveni skup flPedagoπka istraaeivanja i πkolska praksa« Beograd, 15. -16. studeni 2007. Meunarodna znanstvena konferencija flUloga obrazovanja u smanjenju posljedica siromaπtva na djecu u zemljama u tranziciji« odraeana je u Beogradu od 15. do 16. studenog 2007. godine u organizaciji
more » ... Instituta za pedagoπka istraaeivanja i Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju iz Beograda. Ciljevi konferencije bili su: (1) omoguÊiti razmjenu znanstvenih spoznaja o posljedicama koje siromaπtvo ostavlja na razvoj djeteta, (2) raspravljati o moguÊnostima ostvarivanja kvalitetnijeg obrazovanja radi ublaaeavanja posljedica siromaπtva na djecu u zemljama u tranziciji, te (3) poveÊati svijest kod struËnjaka koji se bave obrazovanjem o specifiËnim potrebama siromaπne djece uzimajuÊi u obzir πiru definiciju siromaπtva koja ukljuËuje i koncept socijalne iskljuËenosti. U radu konferencije aktivno su sudjelovali znanstvenici i sveuËiliπni nastavnici iz zemalja u tranziciji: Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Makedonije, Rumunjske, Slovenije, Srbije, Turske, te Italije i Velike Britanije, uglavnom istodobno i suradnici organizacija civilnog druπtva. Izlaganja su bila podijeljena u tri veÊe tematske cjeline koje su obuhvaÊale razmatranje druπtvenih aspekata obrazovanja i siromaπtva, naËine utjecaja siromaπtva na razvoj
doaj:8d7a626ec38a451fa213754b6313b47b fatcat:sakadxfuqba25nxk4gtm5ynmie