REGARDING PROCEEDINGS IN CASES ON ADMINISTRATIVE OFFENSES IN THE FIELD OF HEALTH PROTECTION OF THE POPULATION

M.V. Spivak
2022 Ûridičnij naukovij elektronnij žurnal  
Співак М.В., д.політ.н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Національна академія внутрішніх справ У статті на підставі аналізу чинного законодавства та наукових позицій окреслено поточні проблеми провадження в справах про адміністративні правопорушення у галузі охорони здоров'я населення. Визначено необхідність оцінювання сучасного стану ефективності функціонування та розвитку системи охорони здоров'я України через призму удосконалення адміністративного
more » ... , зокрема положень Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наводяться статистичні дані щодо здоров'я населення. Розкриті поняття адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі охорони здоров'я та адміністративного правопорушення в галузі охорони здоров'я. Наводяться узагальнені дані, що містяться на сайті «Судова влада України» у розділі «Розгляд місцевими загальними судами справ про адміністративні правопорушення (за видами правопорушень)» за правопорушення у галузі охорони здоров'я населення у 2018, 2019 і 2020 роках: кількість справ у провадженні, кількість розглянутих справ, види і кількість накладених стягнень. Основна думка викладена у публікації базується на двох підходах: за суб'єктом складення адміністративних протоколів та за суб'єктом розгляду справ в галузі охорони здоров'я. Визначено, що як окремий різновид можна виділити провадження у справах про адміністративні правопорушення, які посягають на охорону здоров'я населення. Під ним слід розуміти сукупність норм, що регулюють процесуальні й адміністративно-деліктні відносини у зазначеній сфері та забезпечують вирішення адміністративних справ, а також запобігання правопорушенням. Адміністративне провадження в галузі охорони здоров'я населення співвідноситься з провадженням у справах про адміністративні правопорушення як особливе й ціле. Враховуючи загальнотеоретичні напрацювання, а також практику діяльності правозастосовчих органів, зроблено висновок, що група правопорушень в галузі охорони здоров'я характеризуються низькими показникаи притягнення до адміністративної відповідальноті. Серед причин виділено низькі санкції, що є вкрай не ефективним для практичної реалізації і настання негативних наслідків для правопорушника; багатостадійність і різноманітність підходів до провадження в галузі охорони здоров'я населення; незадовільну реалізацію контрольно-наглядових повноважень у сфері охорони здоров'я; критерій розмежування адміністративних правопорушень, що знаходяться в Кодексі України про адміністративні правопорушення. Ключові слова: здоров'я населення, охорона здоров'я, правопорушення в галузі охорони здоров'я населення, провадження у справах про адміністративні правопорушення, адміністративна відповідальність. The article, based on the analysis of current legislation and scientific positions, outlines the current problems of proceedings in cases of administrative offenses in the field of public health protection. The need to assess the current state of the effectiveness of the functioning and development of the health care system of Ukraine through the prism of improving administrative legislation, in particular the provisions of the Code of Ukraine on administrative offenses, was identified. Statistical data on the health of the population are provided. The concepts of administrative responsibility for offenses in the field of health care and administrative offenses in the field of health care are revealed. Summarized data are provided on the «Judicial Power of Ukraine» website in the section «Consideration by local general courts of cases on administrative offenses (by types of offenses)» for offenses in the field of public health protection in 2018, 2019 and 2020: the number of pending cases, number of considered cases, types and number of fines imposed. The main opinion expressed in the publication is based on two approaches: by the subject of drawing up administrative protocols and by the subject of consideration of cases in the field of health care. It was determined that proceedings in cases of administrative offenses that encroach on the protection of public health can be distinguished as a separate type. It should be understood as a set of norms that regulate procedural and administrative-delict relations in the specified area and ensure the resolution of administrative cases, as well as the prevention of offenses. Administrative proceedings in the field of public health protection are related to proceedings in cases of administrative offenses as a separate and whole. Taking into account general theoretical studies, as well as the practice of law enforcement agencies, it was concluded that a group of offenses in the field of health care are characterized by low rates of administrative liability. Among the reasons, low sanctions are highlighted, which is extremely ineffective for practical implementation and the onset of negative consequences for the offender; multi-stage and variety of approaches to proceedings in the field of public health protection; unsatisfactory implementation of control and supervisory powers in the field of health care; criteria for distinguishing administrative offenses found in the Code of Ukraine on Administrative Offenses.
doi:10.32782/2524-0374/2022-9/89 fatcat:tl5qd7ldnffxpl36symo3mjnxq