Wpływ psychozy maniakalno-depresyjnej na poważny brak rozeznania oceniającego w świetle wyroku Coram Turnaturi z 20 lutego 1998 r

Grzegorz Leszczyński
2009 Ius Matrimoniale  
Grzegorz Leszczyński Wpływ psychozy maniakalno-depresyjnej na poważny brak rozeznania oceniającego w świetle wyroku Coram Turnaturi z 20 lutego 1998 r. Ks. Grzegorz Leszczyński WPŁYW PSYCHOZY MANIAKALNO-DEPRESYJNEJ NA POWAŻNY BRAK ROZEZNANIA OCENIAJĄCEGO W ŚWIETLE WYROKU CORAM TURNATURI Z 20 LUTEGO 1998 R. Akt zgody małżeńskiej, będący aktem ludzkim, wymaga od kontrahenta zdolności konsensualnej, zwanej też zdolnością psychiczną. Zdolność ta oznacza, iż dana osoba w momencie wyrażenia zgody
more » ... wyrażenia zgody małżeńskiej jest zdolna powziąć decyzję dotyczącą małżeństwa w sposób świadomy i dobrowolny oraz jest zdolna dysponować przedmiotem zgody małżeńskiej, czyli samym małżeństwem 1 . Chodzi tu o zdolność do powzięcia świadomej, rozważnej i swobodnej decyzji odnoszącej się do zawarcia małżeństwa. W konsekwencji brak tej zdolności, co zauważa W. Góralski, oznacza niezdolność naturalną albo inaczej konsensualną lub psychiczną do zawarcia małżeństwa 2 . Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. definiuje niezdolność konsensualną do zawarcia małżeństwa w kan. 1095 3 . Odniesienie psychozy maniakalno-depresyjnej do poważnego braku rozeznania oceniającego, o którym generalnie mówi kan. 1095, 2° KPK z 1983 r. łączy się z koncepcją zdolności krytycznej podmiotu do ważnego wyrażenia zgody małżeńskiej. Zdolność ta zakłada zarówno rozeznanie oceniające proporcjonalne do przedmiotu zgody małżeńskiej, jak i konieczną wolność wewnętrzną do wyrażenia tejże zgody 4 . Należy w tym miejscu zauważyć, że w doktrynie istnieje pełna zgodność autorów co do stwierdzenia, iż psychoza maniakalno-depresyjna stano-
doi:10.21697/im.2009.14(20).09 fatcat:a4sloq6pazf6fdodq5z4o6weva