Zachowania zdrowotne studentów w świetle wybranych uwarunkowań

Justyna Palacz
2014 Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu  
Streszczenie Zachowania zdrowotne stanowią główną kategorię stylu życia. Dotyczą wszystkich działań człowieka, które wpływają na jego zdrowie i samopoczucie. Polacy uważają, że należy realizować bierne formy dbania o zdrowie, takie jak właściwe odżywianie się, regularne wizyty u lekarza, unikanie sytuacji stresowych czy niepalenie papierosów. W naszym kraju prowadzone są badania dotyczące prozdrowotnych i antyzdrowotnych zachowań, również wśród młodzieży akademickiej. Wyniki nie są
more » ... nie są zadowalające. Celem podjętych w artykule analiz było zweryfikowanie, jaka istnieje korelacja między zachowaniami zdrowotnymi studentów a wybranymi uwarunkowaniami: płcią, poziomem aktywności fizycznej i kierunkiem studiów. Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego. Posłużono się techniką ankiety, a narzędzie badawcze stanowił Inwentarz Zachowań Zdrowotnych (IZZ). Zrealizowanymi w 2009 r. badaniami objęci zostali studenci z II oraz III roku pedagogiki, fizjoterapii, turystyki i rekreacji oraz wychowania fizycznego z Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach. Próba ostatecznie liczyła 664 respondentów (361 kobiet i 303 mężczyzn) dobranych w sposób losowo-warstwowy. Wyniki badań wykazały, że najwyższy średni poziom wskaźnika zachowań zdrowotnych uzyskali studenci fizjoterapii, a najniższystudenci turystyki i rekreacji. Najwyższy średni poziom wskaźnika zachowań zdrowotnych osiągnęli studenci cechujący się wysokim poziomem aktywności fizycznej. Osoby o niskim poziomie aktywności fizycznej osiągnęły najniższą średnią we wszystkich kategoriach zachowań zdrowotnych. Porównując kobiety i mężczyzn, stwierdzono wyższą średnią wskaźnika zachowań zdrowotnych wśród studentek. Po analizie danych nasuwa się wniosek, że uczelnie powinny aktywnie włączyć się w promowanie i popularyzację zachowań zdrowotnych. Adres do korespondencji: Justyna Palacz, Wszechnica Świętokrzyska, ul. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce Abstract Health behaviours are the main category of lifestyle, and refer to all human activities that affect health and well-being. Polish people believe that passive forms of health care should be implemented, such as adequate nutrition, regular visits to a doctor, avoiding stressful situations and smoking cigarettes. In our country, research on the pro-and anti-health behaviours are also conducted among students. The results are not satisfactory. The aim of the analyses in the article was to verify the correlation between the health behaviours of students and selected determinants: gender, level of physical activity and study specialty. The tests were carried out using a diagnostic survey using a questionnaire technique, and the research instrument was Behavioral Health Catalogue (IZZ). The studies were carried out in 2009 among students from the second and third year of pedagogy, physiotherapy, tourism and recreation, and physical education from the Saint Cross University in Kielce. The study group ultimately included 664 respondents (361 females and 303 males) selected in a random-stratified way. The results showed that physiotherapy students received the highest average level indicator of health behaviours, while students of tourism and recreation -the lowest. Respondents with a low level of physical activity achieved the lowest average in all categories of health behaviours. Comparing males and females, a higher average level indicator of health behaviours was obtained by females. After analyzing the data, it may be concluded that universities should be actively involved in the promotion and popularization of health behaviours.
doi:10.5604/20834543.1124662 fatcat:lupo7efsxva35kqfxroadlofq4