Effects of Zinc on CarE Activities and Its Gene Transcript Level in the English Grain Aphid,Sitobion avenae

Huan-Huan Gao, Hui-Yan Zhao, Jie Yang, Li Zhang, Xiao-Hui Bai, Zu-Qing Hu, Xiang-Shun Hu
2014 Journal of Insect Science  
doi:10.1673/031.014.67 fatcat:7pec2liz3jhydjhjiebrte5eoa