За "българските мозайки" и княгиня Венцислава-Виола в полската литературна и културна памет

Галя Cимеонова-Конах
2018 Slavica Lodziensia  
В последните десетилетия един от най-важните дискурси в университетските изследвания е паметта като историческа и културна категория. В това понятие са отразени определени тенденции на академическото знание и световната медиевистика, зародили се методологически в средата на ХХ век в изследванията на учените от Виенската историко-антропологическа школа и нейните последователи в Европа и САЩ. Приетите от тях подходи разполагат историческото знание в широки културни контексти, обединяващи различни
more » ... бединяващи различни области на човешката духовна и материална дейност. Историческата памет се разглежда от редица изследователи релативно, преди всичко като "конструкция", изградена по правилата на конкретни обществени или държавни стратегии и създавана в определена система на задължителни тълкувания на историческите събития. [Geertz 2005: 49-53] Но така разбирана нейната условност в никакъв случай не е равнозначна с представата за аисторичност, не означава също нито фалшиво, нито неправдиво предаване на събитията, а единствено сигнализира факта на оформяне в резултат на обществени потребности и селекция. В борбата за съхранение на историческата памет символите, свидетелствата и знаците на миналото, техният емоционален заряд, а също и литературните произведения, играят важна роля. В обговаряния дискурс паметта винаги е свързана с идентичността на личността и общността. Обществените фактори, смяната на поколенията, държавата като пазителка на своя символически капитал, поставя под съмнение или подкрепя метанаративите на националната история. Паметта на общността е силна, защото се опира на символически знаци, които запечатват, а преди всичко обобщават и уеднаквяват спомените за историческите събития, предават ги на следващите поколения, споделящи общи възгледи за света и начини за неговото разбиране. Тези символически стълбове, приобщават индивидуалната памет към обществената, подпомагат я чрез по-
doi:10.18778/2544-1795.02.23 fatcat:hsgalepaxfht7aw52l437l4tkm