بررسی مقاومت به شکست کامپوزیت رزینهای bulk-fill با ادهزیوهای توتال اچ و سلف اچ در ترمیمهای کلاس دو

محمدجواد مقدس, حوریه موسوی, سحر سعیدعسگر, مریم زنجانی
2018 Journal of Mashhad Dental School  
مقدمه:مقاومت به شکست مناسب، فاکتور عمده‌ای در موفقیت طولانی مدت درمانهای ترمیمی می‌باشد. هدف این مطالعه، بررسی میزان مقاومت به شکست حفرات کلاس دو، ترمیم شده با ادهزیو توتال اچ و سلف اچ با انواع کامپوزیتهایBulk-fill بود. مواد و روشها: در این مطالعه آزمایشگاهی، بر روی 40 دندان پره مولر سالم انسانی با اندازه های تقریباً یکسان حفرات کلاس دو کانونشنال بر روی یکی از سطوح پروگزیمالی دندانها تراشیده شدند. نیمی از حفرات با کامپوزیت رزین ویسکوز (Sonic Fill nanohybrid) Bulk-fill با ادهزیوهای
more » ... یوهای توتال‌اچ(Optibond Solo Plus Kerr) یا سلف‌اچ (Optibond XTR, Kerr)و نیمی دیگر با کامپوزیت رزین Tetric N-Ceram (Ivoclar vivadent) با ادهزیوهای توتال اچ یا سلف اچ به روش توده ای ترمیم شدند. برای آزمون مقاومت به شکست، نمونه ها در دستگاه اینسترون قرار گرفتند. مقادیر نیروی ثبت شده در هنگام شکست جهت مقایسه گروههای آزمایشی ثبت شدند. داده های بدست آمده با آنالیز واریانس دو عاملی مورد واکاوی آماری قرار گرفتند. یافته ها: به ترتیب بیشترین و کمترین مقادیر مقاومت به شکست مربوط به کامپازیت Tetric N-Ceram با ادهزیوهای توتال اچ و سلف اچ بود. تفاوت معناداری در مقاومت به شکست کامپوزیتهای Tetric N-Ceram و Sonic fill با ادهزیوهای توتال اچ و سلف اچ وجود نداشت. (05/0(P>. نتیجه گیری: هر دو نوع کامپوزیت Bulk-fill با ادهزیوهای مختلف، مقادیر مقاومت به شکست مشابهی داشتند.
doi:10.22038/jmds.2018.11468 doaj:df22d6fc9c874841a230ab69466c5387 fatcat:7i3pojbpqvflvnvvrovgqt4ixe