اعطای کسر از خدمت در ازا ساماندهی واحد درسی سمینار در راستای اهداف مطالعاتی نیروهای نظامی و سازمان‌های وابسته [article]

AmirMohammad Abhary
2019 Figshare  
درحالی‌که در حال حاضر تعداد زیادی پروژه کسر خدمت از بازه چند هفته تا چند ماه در حال تعریف است، شاهد آن هستیم که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها رویکردی مطالعاتی و تطبیقی دارند و نیاز به مرور ادبیات موضوع و سابقه تحقیق در آن‌ها به‌شدت نقش کلیدی دارد. از طرفی در مقطع کارشناسی ارشد وجود واحد درسی سمینار و الزام دانشجو به تحقیق در حوزه‌ای به اختیار خود به‌منظور آشنایی با فرآیند تدوین و نگارش پژوهشی و آمده سازی جهت انجام پیان نامه، می‌تواند به‌عنوان فرصتی جهت هم‌راستایی نیازهای مطالعاتی و تحقیقاتی
more » ... تحقیقاتی سازمان‌های نظامی و مراکز وابسته به آن‌ها و امور تحقیقاتی واحد سمینار ساماندهی شود.
doi:10.6084/m9.figshare.8216465 fatcat:27rmnt77xzdnjpv3kx5zgwvu44