Ñâëà÷èùíèòå ÿâëåíèÿ â ðàéîíà íà âúãëèùíà ìèíà "Îðàíîâî", ÞÇ Áúëãàðèÿ Landslide phenomena near the Oranovo Coal Mine, SW Bulgaria

Rosen Nankin, Nikolai Dobrev
REVIEW OF THE BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY   unpublished
Oranovo coal mine is located in the eastern part of Simitli Town, about 15 km south of Blagoevgrad Town, SW Bulgaria. The development of landslide phenomena almost simultaneously started with the development of coal exploitation began in the 1970's. The first landslide events occurred in 1976, which are gradually expanding and increasingly affect the more significant areas. 16 landslides are mapped in this area. The mining activity is the main triggering factor at 6 landslides. The largest
more » ... s. The largest landslides affect areas with local names Slaninkova Chuka and Natin Rid. According to the Varnås classification of slope movements, the most of these landslides are of flow, rotational and translational type. In the present paper, more detailed analysis of conditions and factors which led to landslide activity in the area of the mine is made. The main factors are: mining activity, linear erosion, slow tectonic movements, earthquakes and fluctuations of groundwater levels. Conclusions show that distortions in the field will continue in Southeast direction parallel with the continuation of mining activity in the same direction. The total area affected by landslides is estimated as 517 300 m 2 , 247 800 m 2 of them (48%) are connected with the mining activity. Ðåçþìå. Âúãëèùíà ìèíà "Îðàíîâî" ñå íàìèðà â èçòî÷íàòà ÷àñò íà ãðàä Ñèìèòëè, íà îêîëî 15 km þaeíî îò Áëàãîåâãðàä. Ñâëà÷èùíèòå ÿâëåíèÿ â ðàéîíà ñå ïðîÿâàâàò ïî÷òè åäíîâðåìåííî ñ ðàçâèòèåòî íà âúãëåäîáèâà îùå ïðåç 70-òå ãîäèíè. Ïúðâèòå ñâëà÷èùà âúçíèêâàò ïðåç 1976 ã., êàòî ñ íàïðåäâàíåòî íà ìèííàòà äåéíîñò ïîñòåïåííî ñå ðàçøèðÿâàò, çàñÿãÿéêè âñå ïîâå÷å ïëîùè. Ïî âðåìå íà íàñòîÿùîòî èçñëåäâàíå ñà êàðòèðàíè 16 ñâëà÷èùà, ïðîÿâåíè â ðàéîíà íà âúãëåäîáèâà. Îñíîâåí ôàêòîð çà âúçíèêâàíåòî íà 6 îò òÿõ å ìèííàòà äåéíîñò. Íàé-çíà÷èìèòå çàñÿãàò äâà ó÷àñòúêà ñ ìåñòíè íàèìåíîâàíèÿ Ñëàíèíêîâà ÷óêà è Íàòèí ðèä. Ñïîðåä êëàñèôèêà-öèÿòà Varnås, ïîâå÷åòî îò ñâëà÷èùàòà ñà îò êîíñèñòåíòåí, ðîòàöèîíåí è òðàíñëàöèîíåí òèï. íàñòîÿùàòà ñòà-òèÿ ñà îïèñàíèòå èçâåñòíèòå ñâëà÷èùíè àêòèâèçàöèè è ñà èçáðîåíè îñíîâíè ôàêòîðè çà ñêëîíîâàòà íåóñòîé÷è-âîñò. Òîâà ñà: ìèííàòà äåéíîñò, ëèíåéíàòà åðîçèÿ, áàâíèòå òåêòîíñêè äâèaeåíèÿ, çåìåòðåñåíèÿòà è êîëåáàíèÿòà íà íèâàòà íà ïîäçåìíèòå âîäè. Íàïðàâåíèòå èçâîäè ïîêàçâàò, ÷å ñâëè÷àíèÿòà â èçñëåäâàíèÿ ðàéîí ùå ïðîäúëaeàò äà ñå ðàçùèðÿâàò â þãîèçòî÷íà ïîñîêà óñïîðåäíî ñ ïðîäúëaeàâàíåòî íà ìèííàòà äåéíîñò â ñúùîòî íàïðàâëåíèå. Îáùàòà ïëîù íà çàñåãíàòèòå îò ñâëà÷èùà ïëîùè ñå èç÷èñëÿâàò íà 517 300 m 2 , êàòî 247 800 m 2 îò òÿõ (48%) ñà ñâúðçàíè ñ ìèííàòà äåéíîñò. Êëþ÷îâè äóìè: ñâëà÷èùå, ñêëîíîâà óñòîé÷èâîñò, ñâëà÷èùíè ôàêòîðè, ìèííà äåéíîñò.
fatcat:odojmzyxgzc6pjxpfxyj5d6pja