Economic Philosophy. Ecological-social Market Model of (National) Economy
Ekonomska filozofija. Ekološko-socijalno tržni model gospodarstva (nacionalne ekonomije)

Dragomir Sundać, Marko Šundov
2018 Filozofska Istraživanja  
Ekološko-socijalno tržni model gospodarstva (nacionalne ekonomije) Sažetak Globalna društvena i gospodarska zbilja dovode u pitanje ispravnost dosadašnjeg poimanja tržišta i zakonitosti koje unutar istog vladaju. Polazeći od argumentacije neodrživosti sadašnjeg tržnog modela, u radu se ističe neophodnost traženja novih rješenja, a jedno je od njih razvoj ekološkog-socijalnog tržnog gospodarstva. Upravo je ekološko-socijalno tržište mjesto na kojem se treba odvijati intenzivna razmjena koja bi,
more » ... adržavajući elemente ekonomskog racionalizma, poticala održivi razvoj kroz interakciju ponude i potražnje temeljene na ekološkoj i socijalnoj platformi. Pokretač je svakog tržnog gospodarstva, prije svega, težnja za stvaranjem profita, no ukoliko redefiniramo ulogu konkurentnosti, utoliko možemo stvoriti preduvjete za smanjenje jaza između interesa pojedinaca u obliku profita i društva u cjelini. Kada govorimo o održivoj konkurentnosti, tada prije svega mislimo na konkurentnost koja u sebi objedinjuje ključne čimbenike ekonomskog, društvenog i ekološkog rasta i razvoja, neophodne za uspostavljanje održivog sustava u kojem živimo i posredujemo robom i novcem. Indikatori održive konkurentnosti stoga su determinirani međuodnosom određenih varijabli unutar istih. Simulacijom utjecaja klasičnog tržišta i ekološko-socijalnog tržišta na kapacitet kupovne moći potrošača, u radu se razvija i predlaže primjena tržno-razvojnog dijamanta kao instrumenta za mjerenje održive konkurentnosti gospodarstva. Primjenom odabranih matematičkih jednadžbi definiraju se mogući indikatori konkurentnosti u modelu ekološkosocijalno tržne ekonomije, a čime se značajno pridonosi procesu implementacije koncepta održivog rasta i razvoja -sve na temeljima ekološko-socijalnog i tržnog gospodarstva. Ključne riječi ekološkosocijalno tržno gospodarstvo, ekološkosocijalno tržna ekonomija, ekološkosocijalno tržište, održivi razvoj, održiva konkurentnost, tržnorazvojni dijamant, kupovna moć potrošača FILOZOFSKA ISTRAŽIVANJA 151 God. 38 (2018) Sv. 3 (509-525) Abstract Global social and economic reality brings into question the credibility of understanding the market and its laws thus far. Starting from an argument about the unsustainability of the current market model, the paper asserts the necessity to find new solutions, and one of such solutions is the development of an eco-social market economy. The ecological-social market is precisely the site upon which an intense exchange of goods needs to take place which would, retaining the elements of economic rationalism, encourage the sustainable development through the interaction of supply and demand based on the ecological and social platform. The initiator of any market economy is, before all, the urge to create profit, however, if we redefine the role of competitivity, we can create the preconditions for the reduction of the gap between the interest of individuals in the form of profit, and the society as a whole. When discussing sustainable competitivity, we mean the competitivity which in itself unites the key factors of economic, social, and ecological growth and development, necessary for the establishment of a sustainable system in which we live and trade with goods and money. The indicators of sustainable competitivity are therefore determined by the interrelations of fixed variables within them. With the simulation of the influence of classical market and ecological-social market on the consumer buying power, the paper develops and offers an application of market-development diamond as an instrument for measuring sustainable competitivity of an economy. By applying the selected mathematical equations, we define possible indicators of competitivity in the model of the eco-social market economy, which significantly contributes to the process of implementation of the concept of sustainable growth and development, all by eco-social and market economy. Key words ecologicalsocial market economy, ecologicalsocial market, sustainable development, sustainable competitiveness, marketdevelopment diamond, consumer buying power 13 Ovdje se namjerno koristi izraz ljudski kapi tal jer za modernu ekonomiju ljudi su samo vrsta kapitala koji se »stvara i troši« kao i sva ki drugi kapital.
doi:10.21464/fi38304 fatcat:mvrqxqwbqfel7ixf73p5dzc6wu