Wykorzystanie rozwiązań telemedycznych w sprawnym funkcjonowaniu sytemu ochrony zdrowia Utilizing telemedical solutions in the efficient functioning of a health care system

Paweł Skoczylas
unpublished
Streszczenie Celem tej pracy jest przedstawienie szerokich możliwości praktycz-nych rozwiązań telemedycznych w celu poprawy funkcjonowania sys-temu opieki zdrowotnej. W Polsce, gdzie ponad połowa ludzi żyje poza granicami dużych obszarów miejskich i ma ograniczony dostęp do za-kładów opieki zdrowotnej, rozwój usług telemedycznych jest szcze-gólnie potrzebny. Takie rozwiązania zapewniłyby lepszy dostęp do naj-nowszych usług medycznych większej liczbie pacjentów. Zastosowanie najnowszych
more » ... ii w informatyce, telekomunikacji i medycynie z pewnością doprowadzi do poprawy efektywności działań medycz-nych, zaowocuje szybszymi i dokładniejszymi diagnozami, tym samym przyczyni się do lepszej organizacji opieki nad chorym. Dzięki tele-medycynie można dokładniej obliczyć koszt terapii danego pacjenta. W przyszłości umożliwi to podpisywanie umów pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) a płatnikiem na podstawie faktycznie po-niesionych kosztów. Słowa kluczowe rozwiązania telemedyczne, opieka zdrowotna, reorganizacja zakładów opieki zdrowotnej, system opieki zdrowotnej 2016, nr 2 ss 69-82
fatcat:n4mrvrnd3bgn7kwkria25sfllm