Identification of Biomarkers of Stent Restenosis With Serum Metabolomic Profiling Using Gas Chromatography/Mass Spectrometry

Minoru Hasokawa, Masakazu Shinohara, Hiroshi Tsugawa, Takeshi Bamba, Eiichiro Fukusaki, Shin Nishiumi, Kunihiro Nishimura, Masaru Yoshida, Tatsuro Ishida, Ken-ichi Hirata
2012 Circulation Journal  
doi:10.1253/circj.cj-11-0622 pmid:22664753 fatcat:xjqhyh7nxfaztllnf25e56o6fi