COMPUTER SYSTEM MAINTENANCE IN A CORPORATE ENVIRONMENT
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ В КОРПОРАТИВНОЙ СРЕДЕ

Shakir Mehdiyev
2017 Problems of Information Technology  
İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2017, №1, 92-99 92 www.jpit.az УДК 004.3′2 Мехтиев Ш.А. Институт Информационных Технологий НАНА, Баку, Азербайджан shakir@iit.ab.az ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ В КОРПОРАТИВНОЙ СРЕДЕ В статье анализируются различные аспекты стратегий техобслуживания и их применимости к компьютерным системам. Рассматриваются этапы диагностирования и индикаторы техобслуживания. Предлагаются виды деятельности по техобслуживанию в компьютерных
more » ... ю в компьютерных системах. Ключевые слова: техобслуживание, корпоративная информационная система, компьютерная система, отказы, неисправность, диагностирование, CRM, социальная инженерия. UOT 004.3′2 Mehdiyev Şakir A. AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Bakı, Azərbaycan shakir@iit.ab.az Korporativ mühitdə kompüter sistemlərinin texniki xidmətinin təşkili Məqalədə texniki xidmət strategiyalarının müxtəlif aspektləri və onların kompüter sistemlərində tətbiqi təhlil olunur. Diaqnoz qoyuluşunun mərhələləri və texniki xidmət indikatorları nəzərdən keçirilir. Kompüter sistemlərində texniki xidmətin fəaliyyət növləri təklif olunur. Aşar sözlər: texniki xidmət, korporativ informasiya sistemi, kompüter sistemi, imtinalar, nasazlıq, diaqnozlaşdırma, CRM, sosial mühəndislik.
doi:10.25045/jpit.v08.i1.10 fatcat:gtupn6nn7fbcnp3h2rammz34ha