A water-soluble, shape-persistent, mouldable supramolecular polymer with redox-responsiveness in the presence of a molecular chaperone

Xiaodong Chi, Donghua Xu, Xuzhou Yan, Jianzhuang Chen, Mingming Zhang, Bingjie Hu, Yihua Yu, Feihe Huang
2013 Polymer Chemistry  
doi:10.1039/c3py00201b fatcat:ymzz7pi4jbamrhzskleruontsm