BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KAYGI VE STRES DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Hüsniye ALPERTONGA, Agah Sinan ÜNSAR, Yasemin KOLDERE AKIN
2016 Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi  
Hüsniye ALPERTONGA1 Agâh Sinan ÜNSAR2 Yasemin KOLDERE AKIN3 ÖZET Stres, kiĢilerin "bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit" edilmesidir. Sınırların zorlanmasıyla meydana gelen durumdur. Kaygı ise sonunda ne olacağını bilmeden duyulan belli belirsiz korkudur. Kaygı; üzüntüyü, sıkıntıyı, korkuyu, baĢarısız hissetmeyi, acizliği, yargılanmayı içerebilir. AraĢtırmamızın evrenini Türkiye"deki tüm üniversitelerde "Beden Eğitimi ve Spor" Yüksekokulu"ndaki öğrenciler, örneklemini ise "Trakya Üniversitesi
more » ... Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor" Yüksekokulu"ndaki öğrenciler oluĢturmuĢtur. ÇalıĢmada anket tekniğinden yararlanılmıĢtır. Öğretmenlik, antrenörlük ve spor yöneticiliği bölümlerinde öğrenim gören 400 öğrenciye anket formu uygulanmıĢtır. ÇalıĢmamızda araĢtırma türü, araĢtırmanın esas olanların anlaĢılmasıdır. Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin kaygı ve stres düzeylerinin belirlenmesine yönelik keĢfedici yöntemi belirlenmiĢtir. Elde edilen veriler, SPSS programında öğrencilerin demografik dağılımı, stres ölçeği ve durumluluk kaygı ölçeklerinin yorumlamaları, faktör ve regresyon analizleri ile oluĢturulmuĢtur. Öte yandan, araĢtırmadaki verileri belli hipotezler üzerinde birleĢtirip değiĢkenler ile arasındaki iliĢkilerini meydana çıkarmak amacıyla ise tanımlayıcı (betimsel) araĢtırma yöntemi yürütülmüĢtür. AraĢtırmada öğrencilerin bazı demografik değiĢkenleriyle kaygı ve stres düzeyleri arasında anlamlı etkileĢimler olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. ABSTRACT Stress, one of the "threat of physical and mental limits" is not. By forcing the state border is occurring. At the end of particular concern is fear of not knowing what needed to be uncertain. Anxiety; sadness, distress, fear, feeling failure, impotence may include a trial. All of our research universities in the universe Turkey "Physical Education and Sports" College students in the sample of the "Trakya University School of Physical Education and Sport" formed Students in School. The study was used for survey techniques. Teaching, coaching and management section 400 students studying in the questionnaire was administered. In our study, type of research is to understand the basis of the research. Physical education and sports for college students in the exploratory method for determining the level of anxiety and stress were determined. The obtained data, demographic distribution of students in SPSS, interpretation of the stress scale and trait anxiety scale was created by factor analysis and regression. On the other hand, the relationship between the variables combine certain hypotheses on data from the study in order to unmask identifiers (descriptive) research methods were conducted. Research students concluded that a significant interaction between demographic variables of anxiety and stress levels are reached.
doi:10.30976/susead.302136 fatcat:v4uaacgxtzeebipzqwdxvtki4e