Application of Computer Method in Solving Complex Engineering Technical Problems

Yue Wu, Weiguo Qiao, Yanzhi Li, Yabing Jiao, Shuai Zhang, Zonghao Zhang, Huini Liu
2021 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2021.3073490 fatcat:ml6jygfvufcpbifhju762s66je