Analysis on teacher candidates' opinions on teacher qualifications in terms of cognitive coaching approach
Öğretmen adaylarının öğretmen yeterlilikleri hakkındaki görüşlerinin bilişsel koçluk yaklaşımı bağlamında incelenmesi

Halil İbrahim KAYA, Özden DEMİR
2014 Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi  
ÖZ Öğretmenlerin hoşgörü eğitiminde önemli bir yere sahip olduğu yapılan pek çok araştırmada ortaya konulmuştur. Bu bağlamda öğretmenler okullardaki hoşgörü ve bir arada yaşama kültürünün oluşmasındaki en temel etkenlerdendir. Bunun için öğretmen adaylarının hoşgörü değerine bireyel ve mesleki açıdan yaklaşımları ve aldıkları eğitimin değer oluşumuna katkısı çalışmada ele alınmıştır. Bunun ortaya çıkarılabilmesi için nitel araştırma desenlerinden biri olan fenomenolojiden yararlanılmıştır.
more » ... arlanılmıştır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören yirmi yedi öğretmen adayından yarı yapılandırılmış görüşme formu ile veriler toplanmış, içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. İçerik analiz süreci; verilerin kodlanması, kodları belirli kategoriler altında toplayan temaların bulunması, verilerin kodlara ve temalara göre düzenlenmesi ve tanımlanması ile bulguların yorumlanması aşamalarından meydana gelmektedir. Elde edilen bulgulara göre öğretmen adayları hoşgörüyü; kültürel, davranışsal ve duyuşsal bir değer olarak ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarına göre bir öğretmenin hem insani hem mesleki nitelik açısından hoşgörü sahibi olması gerekmektedir. Üniversite hayatının hoşgörülü olmaya katkı sağladığını belirten öğretmen adayları özelikle meslek bilgisi derslerinin buna etki ettiği görüşündedir. ABSTRACT Teachers have an important place in education for tolerance made many studies. teachers in schools to the formation of the culture of tolerance and coexistence is one of the most important factors. Our study from this point teacher education nurturing institutions candidates to determine their views about tolerance. In order to discover this, one of the qualitative research patterns was used in Phenomenology. Afyon Kocatepe University Faculty of education, the right to Twenty-seven teacher candidates studying in different parts, semi-structured interview form with data collected, content analysis technique have been resolved. The content encoding of the data analysis process, codes under certain categories, which are the data which collects theme code and regulation according to themes and interpretation of findings with the defining phases occur. According to the findings of the teacher candidates the concept of tolerance; cultural, behavioral and affective as a value. according of teacher candidates are human and a teacher in terms of professional qualifications must be tolerant. Stating that university life contributes to being tolerant, teacher candidates believe that vocational knowledge courses have an impact on this.
doi:10.12973/jesr.2014.42.5 fatcat:cfj7dkkr5jhdnfau2ez7oi6dbe