استفاده از طراحی آزمایش ها برای بررسی قابلیت لیچینگ مس موجود در تخته مدارهای چاپی در محیط سولفاته

شادی آقابابایی, سید محمد سید علیزاده گنجی, محمد حیاتی
2018 Muhandisī-i manābi̒-i ma̒danī  
تولید ضایعات الکترونیکی با پیشرفت تکنولوژی رو به افزایش است. این پسماندها حاوی فلزات با ارزش از قبیل طلا، نقره و پلاتین علاوه بر فلزات پایه از قبیل مس، سرب، نیکل، آهن و روی­ اند، بنابراین بازیابی فلزات با ارزش و پایه از جنبه اقتصادی و زیست ­محیطی مهم است. فلزات پایه از قبیل مس و روی در فرآیند سیانوراسیون، مصرف یون سیانید را افزایش می­ دهند که این امر باعث افزایش هزینه فرآیند سیانوراسیون خواهد شد به همین منظور در این تحقیق سعی شده است قبل از فرآیند سیانوراسیون، انحلال فلزات پایه به­ وسیله اسید
more » ... لفوریک و پراکسید هیدروژن به عنوان عوامل لیچینگ و اکسید­کننده به ترتیب، مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا از طراحی آزمایش به روش فاکتوریل کسری برای بررسی و بهینه ­سازی پارامترهای تاثیرگذار در لیچینگ شامل: غلظت اسید سولفوریک، نسبت اسید به اکسید­کننده، دما، زمان و درصد جامد پالپ استفاده شد. مدل ریاضی ارایه شده به ­وسیله نرم افزار برای بازیابی لیچ مس دارای ضریب همبستگی بالا (99/6 درصد) است، همچنین نتایج نشان دادند که افزایش غلظت اسید سولفوریک و کاهش نسبت اسید به اکسید­کننده و درصد جامد پالپ باعث افزایش بازیابی لیچینگ مس می­­ شود و بیشترین تاثیر را در بازیابی دارند. افزایش دما و زمان کمترین تاثیر را در بازیابی مس داشتند و تاثیر آن­ ها منفی بود. در نهایت بیشترین بازیابی لیچینگ مس به میزان 97/1 درصد تحت شرایط بهینه دما 50 درجه سانتی ­گراد، زمان 4 ساعت و 35 دقیقه، درصد جامد پالپ 5 درصد، غلظت اسید سولفوریک 4 مولار و نسبت اسید به اکسید­کننده 4 به دست آمد.
doi:10.30479/jmre.2018.1425 doaj:683bee50a4fc44bbb5397c065ce294d6 fatcat:ckb4swgkqvdj7bf2wuzbipvykm