İşyerinde Eğlence: Çalışanların İşe Angaje Edilmeleri İçin Bir Yönetim Aracı mı?

Elif BİLGİNOĞLU, Uğur YOZGAT
2020 Journal of Human and Work  
A B S T R A C T This paper offers a review of contemporary debates on organic and managed workplace fun initiatives. The managed workplace fun initiatives are named by some scholars and practitioners as a management tool for employee engagement. This paper discusses the workplace fun phenomenon and investigates the most frequently used workplace fun practices and the fun practices which are believed to be the most effective ones. Furthermore, it examines whether the workplace fun activities are
more » ... fun activities are regarded as a management tool through a literature review and a quantitative research. For the research 388 Turkish private bank employees who work for the headquarters of these banks are surveyed using convenient sampling method. The findings of the study highlight not only the most frequently used workplace fun practices like recognition of personal milestones, community volunteerism engagement opportunities, entertainment and games, but also the fun practices which are believed to be the most effective ones like stress release activities, recognition of personal milestones, fun social events and community volunteerism engagement opportunities among the others. The responses also revealed that the workplace fun initiatives are not regarded as a management tool by the employees and/or a sanction of the management on them. Furthermore, the findings provide evidence that there are significant negative correlations between effectiveness of the fun activities and usage of them as a management tool or a sanction of management on them. ÖZ Bu çalışma organik ve yönetilmiş işyeri eğlence girişimleri hakkındaki günümüz tartışmalarına dair bir değerlendirmeyi içermektedir. Yönetilmiş işyeri eğlencesi girişimleri bazı akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından çalışanların işe angaje olmaları için bir yönetim aracı olarak adlandırılmaktadırlar. Bu çalışma, işyeri eğlencesi olgusunu işlemekte, bununla birlikte en sık kullanılan ve en etkili olduğuna inanılan işyeri eğlencesi uygulamalarını araştırmaktadır. Çalışma aynı zamanda işyeri eğlencesi etkinliklerinin bir yönetim aracı olarak görülüp görülmediklerini bir literatür taraması ve nicel bir araştırma yoluyla araştırmaktadır. Araştırma için Türkiye'de yer alan özel bankaların genel müdürlüklerinde çalışan 388 çalışana kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak anket uygulanmıştır. Çalışma bulguları sadece kişisel kutlamalar, toplum gönüllüğüne katılma imkânları, hoş vakit geçirme ve oyunlar gibi en sık kullanılan işyeri eğlencesi uygulamalarına değil, aynı zamanda stresi azaltma etkinlikleri, kişisel kutlamalar, sosyal etkinlikler ve toplum gönüllüğüne katılma imkânları gibi en yararlı olduklarına inanılan işyeri eğlencesi uygulamalarına da ışık tutmaktadır. Yanıtlar, işyeri eğlencesi girişimlerinin çalışanlarca bir yönetim aracı ve / veya yönetimin kendilerine yaptırımı olarak görülmediğini de ortaya koymaktadır. Çalışma bulguları, işyeri eğlence etkinliklerinin etkinliğinin bu etkinliklerin bir yönetim aracı veya yaptırımı olarak kullanımıyla önemli ölçüde negatif ilişkili olduklarına dair kanıtlar da sunmaktadır. a İletişim kurulacak yazar, Dr., İstanbul, Türkiye.
doi:10.18394/iid.581957 fatcat:4mccndmq55h47oygjsxtmesgk4