МОРФОМЕТРИЧНІ ТА АНТРОПОМЕТРИЧНІ ОБСТЕЖЕННЯ ПРИ ВЕДЕННІ ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА ОЖИРІННЯМ

L. F. Matyukha, O. Yu. Goncharuk
2020 Здобутки клінічної і експериментальної медицини  
У статті висвітлено результати антропометричного та морфометричного огляду методом біо­електричного імпеданс-аналізу пацієнтів з артеріальною гіпертензією та ожирінням / надмірною вагою. Мета – дослідити та проаналізувати антропометричні та морфометричні показники у пацієнтів з артеріальною гіпертанзією і ожирінням/зайвою вагою та порівняти показники морфометрії з антропометричними та біохімічними показниками у пацієнтів досліджуваних груп. Матеріал і методи. Обстежено 64 пацієнти з
more » ... ієнти з артеріальною гіпертензією та ожирінням і 21 здорова особа. Пацієнти з ІМТ 25 кг/м² і вище та гіпертензією увійшли до основної групи, особи з ІМТ 18–24,9 кг/м² без гіпертензії увійшли до контрольної групи. Всі пацієнти пройшли клінічне, антропометричне, морфометричне та лабораторне обстеження, яке включало в себе вимірювання АТ, визначення зросту, маси тіла, об'єму талії, шиї, кистей та стегон, визначення рівня глюкози натще, загального холестерину, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, визначення коефіцієнта атерогенності та відсоткової частки жиру в організмі, виміряного методом біоімпедансметрії (БІМ). БIМ проводили аналізатором композиції тіла OMRON Body Composition Monitor BF212, (Japan), 2012 р. Статистичну обробку даних проводили за допомогою SPSS Statistics ver. 23.0.0. Результати. Виявлені кореляційні зв'язки між антропометричними, морфометричними та лабораторними показниками, зокрема, % ЖМТ, ІМТ і САТ та ДАТ, а також ЛПВЩ, тригліцеридами в основній групі незалежно від віку і кореляції між ІМТ та віком у групі здорових осіб. Висновки. Відсоток ЖМ позитивно корелює з вагою тіла (r=0,68, p=0,001), з ІМТ (r=0,78) та окружністю талії (r=0,73, p=0,001), стегон (r=0,82, p=0,001), САТ (r=0,45) та ДАТ (r=0,48) (p<0,05). У групі здорових осіб виявлено сильну пряму кореляцію ІМТ з віком r=0,96, р=0,03, отже, можемо припустити, що антропометричні, морфометричні показники мають більшу вагу, ніж віковий фактор, у осіб, які мають ожиріння на фоні АГ, а у групі без АГ та ожиріння основним фактором ризику є вік. Включення морфометричних вимірювань у повсякденну клінічну практику є безпечним, неінвазивним, точним і достовірним методом діагностики ожиріння/зайвої ваги та визначення ризику.
doi:10.11603/1811-2471.2020.v.i1.11080 fatcat:qw62t5fjgzcb7d2idvhadr2p7u