Hollandsch-Engelsche Raakpunten en Parallellen

F. P. H. Prick van Wely
1916 Neophilologus: An International Journal of Modern and Mediaeval Language and Literature  
139 verdorvenheid van Hooft kan ik niet zoo gemakkelijk gelooven, wel aan een zekere onbedrevenheid in de dramatische kunst, ten deele misschien als gevolg van eene nog geringe levenservaring. Hij was, toen hij Oranidaschreef, omstreeks vierentwintig jaar oud. Wat hem vooral bezighield was de po~zie der liefde, zooals hij die in de school van Italiaansche en Fransche dichters had geleerd ; en verder zal zijn levenswijsheid vooral hebben bestaan uit de welgestileerde sententies van schrijvers
more » ... hij gaarne las. Maar indien hij door eigen ondervinding duidelijk had gezien, hoe in het werkelijke leven iemands eer wordt aangetast door een huichelarij als die van Daifilo, dan zou hij geloof ik zijn geliefden herder die schande hebben bespaard. Oroningen. A. KLOYVER. HOLLANDSCH-ENGELSCHE RAAKPUNTEN EN PARALLELLEN. De tweeledige en-verbindingen. In w 235 van zijn mooi boek Orowth and Structure of the English Language zegt Prof. Jespersen, dat het rhytmisch gevoel een groote rol speelt, zelfs in de gewone taal van her dagelijksch leven en hij wijst er o. a. op, dat ,in combinations of a monosyllable and a dissyllable by means of
doi:10.1007/bf01551876 fatcat:ubzmbbwl6nc3jhmhbpp6hjof4i